Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Petõné dr. Csuka Ildikó Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 10 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók megismerjék a hírnévmenedzsment, az arculattervezés, arculatépítés folyamatát, megismerjék a hírnévérték-mérés módszertanát,
betekintést nyerjenek PR szakma rejtelmeibe. Az elméleti és gyakorlati ismeretek szintézisét esettanulmányok feldolgozása, egyéni valamint csoportos
feladatok elvégzése segíti.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele az évközi házi feladat megoldása, beadása, illetve prezentációja határidőre.
(1) Első házi dolgozat: csoportos munka keretében (3-5 fő) egy PR aktivitás elemzése az előre egyeztetett szempontok szerint
A dolgozat terjedelme max 3 oldal, szakdolgozati formai követelmények szerint + ppt (max 10 perc)
(2) Második házi dolgozat, hallgatói prezentáció: csoportos munka keretében (3-5 fő) egy szabadon választott termék/szolgáltatás PR stratégiai
koncepciójának / PR kampányának kidolgozása: célok, célcsoportok, PR eszközök és eredmények értékelése pontok beillesztésével
A dolgozat terjedelme max 7 oldal,, szakdolgozati formai követelmények szerint + ppt (max 10 perc)

A házi dolgozatokat és zh-t javítani, pótolni nem lehet.
A dolgozatokat és a ppt-ket emlékeztető dia formájában (1 oldalra 6-8 dia) kinyomtatva a leadási határidõ napján, az óra helyén és idejében lehet
leadni.
A prezentációt meg kell tartania minden csoportnak, ha nincs minden tag jelen, akkor is az egész előadást meg kell tartani a jelen lévőknek.
Ellenkező esetben a két házi dolgozatra adható pontokat elveszítik.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. ea: Feladatkijelölés, a PR szerepe és fontossága a marketing kommunikációban 09.13. első óra elmarad, pótlása neptunban megírtak szerint 09.03-án_
PR tervezés folyamata, lépései 09.13. első óra elmarad, pótlása neptunban megírtak szerint 09.03-án
2. ea: Image és arculat elemei PR célcsoportok, belső és külső PR eszközök 10.11.
gy: terepmunka az elős házi dolgozat elkészítése PR 10.11.
3. ea: Elős házi dolgozat prezentációja 10.25.
gy: terepmunka második házi dolgozat készítése 10.25.
4. ea: zh 11.08.
gy: terepmunka második házi dolgozat készítése
5. ea: második házi dolgozat prezentációja, opcionális zh pótlás 12.06.
gy: Opcionális pótlás 12.06
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
évközi jegy:
50% zh
25% első házi dolgozat
25% második házi dolgozat
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Évközi jegy
 
Kötelező irodalom: Nyárády Gáborné, Szeles Péter Public relations 2011, Budapest, Perfekt Kiadó
Szeles Péter Public relations a gyakorlatban, 1999 Geomédia, Budapest
Harsányi Dávid: Marketingkommunikációs érthetően, 2011 Szókratész Kiadó
Az előadások, kiselőadások anyaga.
Ajánlott irodalom: Sas István: Reklám és pszichológia, Kommunikációs akadémia, 2009 Budapest
Sas István: Az ötletes reklám, Kommunikációs akadémia, 2007 Budapest