Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. Varga János;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A képzés során a hallgatók megismerik a vállalatoknál, vállalkozásoknál és egyéb szervezeti egységeknél idõrõl idõre szükséges változások
irányítását, megvalósítását, szervezetek szükségszerû megújulását. A sikert eredményezõ folyamatok, módszerek megismerése és tudatosítása mellett a
hallgatók megismerhetik a jövõ kihívásait, melyek ismerete megkönnyítheti a változások, változtatások elfogadását, gyakorlati megvalósítását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációkon történõ rendszeres megjelenés
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A változásmenedzsment alapjai – Miben segíthet a
változásmenedzsment tudománya, illetve felkészülés a
változásra.
A változás folyamata - A folyamatos változás és változtatás
szükségességének figyelembevétele.
2. A változásmenedzsment alaptechnikái- A változással szemben
általában fellépõ ellenállás.
A változással, változtatással kapcsolatos reakciók-
Konfliktusok – konfliktusok kezelése.
A pozitív változás reakciói- Rendszerszemlélet-
Folyamatban történõ gondolkodás - Üzleti folyamatok – Kis- és
nagyméretû szervezeti változások bevezetésének modelljei.
3. Válságmenedzsment- A válságmenedzsment alapjai, feladata
Problémamegoldás- A válság kialakulására visszavezethetõ általános okok.
A válság fajtái - A válság kialakulását elõidézõ okok a
gazdálkodás területén - (Piac- Termelés- Pénzügyek – Menedzsment).
Helytelen allokáció - Általános hibajelenségek: 1, Szakmailag hibás döntések 2, Hibás helyzetmegítélés 3, Hibás eszköztár
alkalmazása 4, Helytelen idõzítés- Helyes válságmenedzselési
módszerek- Hogyan hasznosíthatjuk a változás szükségességét
cégünk javára
 
Kötelező irodalom: Farkas Ferenc: A változásmenedzsment elmélete és gyakorlata, Akadémiai Kiadó, 2013
Ajánlott irodalom: Horváth Gyõzõ (2003): Válságmenedzselés a gyakorlatban, Glória Press Kiadó, Budapes
Csath Magdolna (2001): Stratégiai változtatásmenedzsment, Aula Kiadó Kft., Budapest
Dinya László (2008): Szervezetek sikere és válsága, Akadémia Kiadó, Budapest