Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: dr. Lehotai Lilla Rita;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A kommunikáció alapjainak és általános összefüggéseinek elsajátíttatása a hallgatókkal. A mindennapi és az üzleti élet legjellemzőbb
helyzeteiben a megszerzett üzleti kommunikációs ismeretek alkalmazása, szituációs példákkal történő begyakoroltatása, rögzítése.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kommunikáció alapfogalmai és összefüggésrendszerei
A kommunikáció hatékonyságát segítő és akadályozó tényezők
A közlés és befogadás egysége
A verbális és non verbális kommunikáció elemei
Metanyelv – Paranyelv
A nők és férfiak eltérő kommunikációs sajátosságai az üzleti életben
2. Illem, etikett, protokoll – A kulturált viselkedés, társalgás
Illem és telefon, illem és internet használat
Szituációs helyzetek példaszerű ismertetése
Menedzser illemtan című film bemutatása és elemzése
Hogyan tárgyaljunk üzletről?
3. Karrier, álláspályázat, önéletrajz – Tanácsok önéletrajz és
kísérőlevél írásához
Hogyan készüljünk a felvételi beszélgetésre, állásinterjúra,
A gazdálkodó szervezetek kommunikációja. Külső és belső PR
Az üzleti élet alapvető kommunikációs helyzetei.
Értekezletek, előadások, tárgyalások, prezentációk -
Kommunikációs technikák
4. A szerződés szempontjai Mikor jön létre szerződés az üzleti életben?
Közös vállalatban az üzleti partnerrel
Kommunikáció külföldön, kulturális eltérések
Ország imázs, személyes imázs
A sikeres tárgyalók titkai – gyakorlati példákon keresztül
5. Zárthelyi dolgozat
A félév lezárása, összefoglalás
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Az elõadásokon való rendszeres részvétel, 2 esttanulmány megírása, 1 zárthelyi dolgozat eredményes megírása.
 
Kötelező irodalom: Ferenczi Éva: Üzleti kommunikáció BMF KGK 4003, 2006
Papp Lászlóné:Üzeleti kommunikáció. Szöveggyûjtemény. BMF KGK 4001, 2010
Ajánlott irodalom: Dr. Pintér Zsolt: Hogyan csináljunk karriert? 2008
Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll KJK. 1997