Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Varga János;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvetõ Világgazdasági és integrációs ismeretek révén a nemzetközi gazdasági kapcsolatok mozgástörvényeinek, a valós társadalmi
összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A tantárgy elõkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdasági tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az év végi aláírás feltétele az elõadások rendszeres látogatása
Az elõadások látogatása kötelezõ
Az elõadásokon a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
A hiányzások pótlására lehetõség nincs
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Világgazdaságtan kialakulása. A külkereskedelemben realizálható előnyök. Külkereskedelmi politikák. Külkereskedelemben használatos mutatók.
Nemzetközi szolgáltatáskereskedelem. A nemzetközi kereskedelem intézményi szabályozása.
2. Nemzetközi pénzügyi alapfogalmak. Aranystandard rendszer. Az aranydeviza rendszer lényege, működése. Árfolyam-politika.Nemzetközi pénzügyi szervezetek. Munkaerő-áramlás. Tőkeáramlás.
3. Portfolió beruházások. A magyar tőkebeáramlás jellemzői.
Eladósodás a világgazdaságban. Kiigazítási politikák.
4. Magyar eladósodási folyamat. Magyarország a világgazdaságban, világkereskedelemben.
Nemzeti fejlődés és versenyképesség a mai világgazdaságban. Gazdasági növekedés és fejlődés a világgazdaságban. Világgazdaság az ezredfordulón.
5. A világgazdaság térbeli szerveződése. Transznacionális vállalatok. Átalakulás a világgazdaságban.
Regionális integrációk. Az európai integrációk rövid története.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsga módja: Írásbeli vizsga; idõtartama 60 perc.
A feladatok megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendõk. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A vizsga érdemjegye a következõképpen alakul a megszerzett pontok függvényében:
Értékelés
0-49% elégtelen (1)
50-61 % elégséges (2)
62-73 % közepes (3)
74-85 % jó (4)
86-100 % jeles (5).
Szóbeli vizsgára nincs lehetõség, az írásbeli vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy.
 
Kötelező irodalom: Világgazdaságtan Perfect 2007 Szerkesztette Blahó András
EU-terminológia, alapszerzõdések és értelmezések (CD)
Ajánlott irodalom: Medve András – Pappné Nagy Valéria: Világgazdaságtan és EU (Szemelvénygyûjtemény)
Külgazdaságtan Aula 1999 (szerkesztette Tóth Tamás)
UNI-JÓ sorozat kazettái ,