Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Had- és biztonságtechnikai mérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Szekeres Valéria;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG11NLD
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Alapvető közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A
mikroökonómia kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértése, a gazdasági kérdésekben való eligazodás
segítése. A gazdasági ismeretek elsajátítása révén a műszaki- és természettudományok társadalmi hatásainak megismertetése. A tantárgy előkészíti
és megalapozza az alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációkon való részvétel kötelező. A félév során írásbeli dolgozat megíratására kerül sor. Az elégséges jegy megszerzésének feltétele a
dolgozat minimum 50%-os teljesítése.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Mikroökonómiai alapfogalmak. A piac és a piaci szereplők jellemzése. A kereslet és kínálat jellemzői. Egyensúlyi helyzet. Az ár- és jövedelemváltozás hatása az egyensúlyi helyzetre. Ár- és jövedelemrugalmasság.
2. A fogyasztói magatartás elemzése. A fogyasztói preferenciarendszer jellemzői. A hasznossági függvény. A közömbösségi görbe. A költségvetési egyenes.
3. Vállalat, vállalkozási formák. A termelés technikai-gazdasági összefüggései. A termelés költségei. A költségek csoportosítása, költségfüggvények. A különböző profitfogalmak értelmezése.
4. A piactípusok jellemzői. A verseny jellege és formái különböző piactípusok esetén. Vállalati magatartás (optimális kibocsátás) tökéletes versenyhelyzetben, valamint monopol- és oligopol piac esetén. A termelési tényezők piacának jellemzői.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A dolgozat feleletválasztós és számítási feladatokból áll. A feladatok az órán ismertetett feladatokkal azonos típusúak. A pótlás lehetőségeiről a
hallgatók tájékoztatót kapnak.
 
Kötelező irodalom: Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Közgazdaságtan mérnököknek Budapest, 2016, elektronikus jegyzet, ÓE

Ajánlott irodalom: P. A. Samuelson – W. D. Nordhaus: Közgazdaságtan Akadémiai Kiadó, 2012.
Elek E-Tóth G. - Véghné dr. Vörös M.: Mikroökonómia Példatár, ÓE