Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szûts István Oktatók: Dr. Bujdosó László; Dr. Szûts István;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 10 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók megismerkedjenek a makro-, de elsõsorban a mikro szinten kialakítható vezetõi információs rendszerek elvi és alkalmazási kérdéseivel, feltételeivel, valamint a hazánkban e területeken már kialakított programcsomagok által biztosított lehetõségekkel.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félévközi jegy megszerzésének feltétele az utolsó konzultációs héten írt zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése.
Aláírás feltétele továbbá házi dolgozat elkészítése az utolsó órára.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vezetõi információs rendszerek tartalma, kialakulásának fázisai, a jelenlegi követelmények .A vezetõi információs rendszerek típusa, általános szerkezete. A jelenlegi rendszerek általános jellemzõ.
2. A hazánkban kialakított szoftvercsomagok szerkezetének, alkalmazhatóságának bemutatása. Információs rendszerek és az üzleti stratégia integrációja a siker környezetének megteremtése
3. Információs rendszerek fejlesztése. IR/IT tevékenységek irányításának szervezete .A korszerû vállalatirányítás stratégiai eleme. Vállalatvezetés és információ menedzsment
Mutatószámok mutató számrendszerek az elemzésben az ellenõrzésben.
Elektronikus üzleti megoldások Magyarországon. Az informatika hozzájárulása a menedzsment feladatokhoz.
4. Labor gyakorlat
5. Összefoglaló, megállapítások, következtetése és a fejlõdési tendenciák vizsgálata
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A ZH feladatok megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendõk. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A ZH dolgozatban maximálisan 100 pont érhetõ el. A zárthelyi értékelése következõképpen alakul: a sikeres félévközi jegy érdemjegye
0 – 50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4);
87 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli beszámolóra nincs lehetõség. Igazolt hiányzás ill. sikertelen ZH esetén pót ZH a a vizsgaidõszak 1. héten.
 
Kötelező irodalom: Michelberger Pál: Termelõ és szolgáltató vállalatok információs rendszerei, BMF KGK 4000, 2002.
Szerk: Hetyei József: Vezetõi döntéstámogató rendszerek és elektronikus üzleti megoldások Magyarországon.I – II. kötet. ComputerBooks Kiadó Kft. Bp. 2001.
Ajánlott irodalom: John Ward: Információs rendszerek szervezési elvei CO-NEX KK. Kft. Bp. 1998
Dr. Halasi Béla: Ember – Információ – Rendszer IDG. Bp. 1996
.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen