Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Buday Andrea Oktatók: Buday Andrea;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
� Gyakorlat: kötelezõ, legfeljebb az órák 15%-áról hiányozhat (1 gyakorlat)
� Elõadás: nem kötelezõ, de nélküle nehezen teljesíthetõ
4. gyakorlat (8. hét) A csoporttagok leadják prezentációjuk címét és egy rövid absztraktot
13. és 14. heti gyakorlatok Az elkészített prezentációk elõre megadott szempontok szerinti közös értékelése
14. heti elõadás Írásbeli zárthelyi dolgozat
Vizsgaidõszak elsõ hete Pót zárthelyi dolgozat

Prezentáció (ez adja az aláírást, és a félévközi jegy 30%-át):
� Maximum 5 fõs csoportokban prezentáció készítése és bemutatása, szoros idõkorlát 10 perc (fejenként 2 perc)
� Minden bemutató után közös szóbeli értékelés, kérdések (feltételek elõzetes egyeztetése  milyen a jó prezentáció) csoportonként 5 perc (az adott kritika is értékelésre kerül)
� A választott témát a 8. oktatási héten kell beadni minden csoportnak írásban, ezen szerepel: a csoporttagok neve, a gyakorlat idõpontja, a választott téma címe és 10-15 soros absztrakt a választott témáról ez alapján sorrend
� Javasolt témák:
o Interjú készítés tapasztalatai, témák:
� Tipikus hibák a zh írásakor (oktató)
� Tipikus hibák a házi dolgozatban, szakdolgozatban (oktató)
� Tipikus hibák a kérvény megírásakor (TO)
� Leggyakoribb köszönési formák a Fõigazgatói Titkárságon
o Kérdõív készítése és eredmények kiértékelése:
� A büfé választékáról,
� Az új épületrõl
� Tömegközlekedésrõl az iskolába
o Tudományos dolgozat, bármilyen tudományos témában, prezentálása
o Nemzetközi (pl. protokoll) szokások bemutatása, összehasonlítása
o Egy vállalkozás, termék, szolgáltatás bemutatása, értékesítése
A prezentációnak minden esetben igazodnia kell a választott témához


 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Írásbeli és szóbeli bemutatkozás, stílusok, kifejezések, szókincs
2. Önéletrajzírás, bemutatkozás, szókincs tesztek,
3. Írásbeli kommunikáció I.: vázlat és jegyzetkészítés, hivatkozások, forrásanyag gyûjtése
4. Jegyzetkészítés, vázlat, absztraktok írása, Internet használat, szakirodalmazás
5. Írásbeli kommunikáció II: Hivatalos dokumentumok írása: dolgozatok, cikkek, üzleti dokumentumok
6. Hivatalos levelek megírása, motivációs levél, email, pályázatok, kérvények, a tökéletes forma, korrektúra, Word
7. Szóbeli kommunikáció I: Az elõadásra való felkészülés, az elõadás menete, prezentációs eszközök használata, Prezentáció téma leadási határideje
8. Felkészülés a prezentációra, kivonatok, , összefoglalók írása, prezentációkészítés Power Pointtal I.
9. Szóbeli kommunikáció II: Kapcsolat a hallgatósággal testbeszéd, hangzás, viták, és kritika megfogalmazás, és fogadása
10. Prezentáció készítés Power Pointtal II, prezentációs eszközök használata az elõadás közben
11. Szóbeli kommunikáció III: Hallgatás és kérdezés, nemzetközi kommunikáció
12. Interjúk és kérdõívek összeállítása, felvétele, kiértékelése
13. Összefoglalás, zárthelyi dolgozat, szempontok a prezentáció elõadásához
14. Az elkészített prezentációk bemutatása és értékelése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A képzés félévközi jeggyel zárul, amelynek eredményét az órai részvétel, illetve a bemutatott prezentáció és a sikeresen megírt zárthelyi dolgozat együttes eredménye adja. A zárt helyi dolgozat megírására az utolsó elõadáson kerül sor, teszt és esszé kérdéseket egyaránt tartalmaz, a sikeres teljesítés feltétele az összpontszám 50%-a + 1 pont. A zárthelyi dolgozat a vizsgaidõszak elsõ hetében pótolható. Az elkészített prezentációk bemutatására az utolsó gyakorlatokon kerül sor, értékelése közösen, a megadott szempontok szerint történik.
� Aláírást csak az kaphat, aki a minimum 6 gyakorlaton aktívan vesz részt és elkészíti a prezentációt!
� Prezentáció: az aláírás feltétele, a kapott értékelés 30%-ban beszámít az év végi jegybe (a prezentációt a nézõk és a csoporttagok egyaránt értékelik)
� Zárthelyi dolgozat: minimum 50%+1 pont teljesítése, az év végi jegy 50%-át adja
� Órai munka, gyakorlatokon való aktív részvétel: az év végi jegy 10%-át adja
 
Kötelező irodalom: � Órai elõadás és gyakorlat anyaga (honlapról letölthetõ prezentációk: http://www.kgk.bmf.hu/intezet/vmi/jegyzetek/derecskei Jelszó és login: hallgato)
� Szabó Katalin: Kommunikáció felsõfokon, Kossuth Kiadó Budapest, 2002.
Ajánlott irodalom: � www.prezentacio.lap.hu
� PEBUS Gazdasági Portál távoktatási tananyaga: http://www.offers.hu/pages/tavoktatas/index.php
� Görög Ibolya: Prezentáció, In: Az üzlettárs 2006/07 július-augusztusi szám, 17-23. oldal
� Görög Ibolya: Protokoll - az életem, Athenaeum Kiadó, 1999.
� Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll, Akadémiai Kiadó, Budapest 2005.
� Nyárádi-Bíró: Közéleti kommunikáció Perfekt, 2004.
� Honffy Pál: Levelezési tanácsadó IKVA 1992.
� www.millik.hu