Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 15
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Varga János Oktatók: Dr. Varga János;
 
Előtanulmányi feltételek: A 2018-19 II. félévre érvényes előzetes szakdolgozati feladatlap leadása november 30-ig
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): aláírás
 
Oktatási cél: A szakdolgozat olyan írásbeli, összetett, egyéni, gyakorlatorientált feladat, amely a hallgató tanulmányaira támaszkodva, konzulens irányításával
egy félév alatt elvégezhető és igazolja azt, hogy a hallgató kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, és képes
a témához kapcsolódó szakirodalom feldolgozására, az előzmények, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására. A
szakdolgozatnak tartalmaznia kell a hallgató által készített, gyakorlatban felhasználható önálló elemzést, számításokat, a felvetett problémához
kapcsolódóan, valamint a témához illeszkedő és elvárt szakirodalom ismertetését, melyekre alapozva képes meghozni a szakmai következtetéseit. A
szakdolgozat sikeres megírásával a hallgató tanúbizonyságot tesz a szakmája műveléséhez szükséges alkalmasságáról.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Folyamatos egyeztetés és konzultáció a belső konzulenssel.
- Folyamatos munka a félév során, és a munkának a bemutatása a belső konzulens felé.
- Határidőre történő dolgozat leadás a szükséges nyomtatványokkal együtt, megadott formátumban

FIGYELEM:
- A konzultációk (min. 4 alkalom) elmulasztása miatt a szakdolgozat beadása megtagadható!
- A hallgatónak a szorgalmi időszak minden hónapjában havonta legalább egyszer konzultálnia kell a témavezető oktatóval!
- A határidők be nem tartása estén a hallgató letiltásra / törlésre kerül, és a tantárgyat újra fel kell venni, illetve az új határidőknek
megfelelően kell eljárni.
A dolgozatírásra a TVSZ és az Ügyrend ide vonatkozó pontjai relevánsak!
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Ismételt kapcsolatfelvétel a belső konzultációs feladatokat elvégző oktatóval, a téma egyeztetése, pontosítás, és a dolgozat témavázlatának véglegesítése.
2. A dolgozat előkészítése.
3. Folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel.
4. Folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel (ajánlott a dolgozat szakirodalmi hátterének áttekintését itt már véglegesíteni).
5. Folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel.
6. Végleges szakdolgozati feladatlapok átvétele az intézeti titkárságon (tavaszi félév: március 31, őszi félév: október 31.). Folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel (itt célszerű a gyakorlati részt elkezdeni).


7. Folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel.
8. Folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel.
9. Folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel.
10. Folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel.
11. Folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel.
12. Folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel.
13. Konzultációs napló leadása az intézet titkárságán. A dolgozat véglegesítése.
A konzulens által aláírt napló hiányában a hallgató aláírása megtagadható!
A konzultációs napló aláírásához legalább négy alkalommal szükséges konzultálni!
14. A szakdolgozat leadása a megadott formai követelményeknek megfelelően (a követelmények részletesen megtalálhatók a kar honlapján). Ezt megelőzően a dolgozat feltöltése a plágiumellenőrzésre. Az aláírások rögzítése.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
aláírás
 
Kötelező irodalom: A konzulens által kijelöltek, illetve a saját kutató munka során talált más források!
Ajánlott irodalom:
 
Egyéb segédletek: A szakdolgozathoz kapcsolódó teendők kivonata: http://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/Altkov3-18191.pdf