Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók megismerjék az integrált marketingkommunikáció tervezésének folyamatát, a reklámpiac szereplõit, a reklámkampány tervezésének részleteit, a kreatív és média-tervezés részleteit.
A tantárgy az elméleti ismeretek átadásán túl esettanulmányok felhasználásával, önálló – csoportmunka keretében végzett – hallgatói feladatok gyakorlati megoldásával segíti a megszerzett ismeretek gyakorlati szemléletû adaptációját, a kreatív gondolkodás, a kommunikációs, döntéshozatali készség fejlesztését. A hallgatók így képessé válnak a marketingkommunikációs feladatok komplex tervezésére, szervezésére, elemzésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félév során három feladatot kell megoldaniuk a hallgatóknak, 3-4 fõs csoportokban.
A csoportösszetétel módosításra lehetõség utoljára a harmadik szemináriumon (09.24.) van. Ezt követõen a csoportösszetételén változtatni nem lehet.
A házi feladatok formai követelménye:
Times New Roman betûtípus, 13-as betûnagyság, szimpla sortáv, sorkizárt szerkesztés.
A dolgozat legeleje a fedõlap. Ezen szerepelni kell:
- középen: téma megnevezése
- jobb alsó sarok: készítõk neve; neptun kódja, a szak pontos megnevezése, beadás dátuma.

Minden dolgozatot nyomtatott és elektronikus formában is le kell adni.
Amennyiben bármelyik hiányzik, nem fogadjuk el a dolgozatot. Minden dolgozatot power pointban prezentálni kell, mely a dolgozatra adható pontok 50%-át teszi ki.
Csoportonként csak egy dolgozatot kell leadni nyomtatot és elektronikus verzióban, a prezentációban minden készítõnek részt kell vennie.

A házi dolgozatok és a zárthelyi dolgozatok javítására, pótlására lehetõség nincs!

1. feladat: A hallgatók csoportonként sorolással kapnak egy terméket/szolgáltatást, melyet tetszõlegesen fel kell ruházzanak speciális tulajdonságokkal, azaz egy új termék/szolgáltatás variációt kell kitaláljanak. Ennek a piaci bevezetéséhez kapcsolódó reklám-kampánytervének briefjét kell elkészíteniük és prezentálniuk.
A dolgozat terjedelme 2-3. oldal, leadási határideje csak nyomtatott verzióban 03.18. a szeminárium helyén, és idejében a szemináriumot vezetõ tanár részére. Prezentációjának ideje 03.18. helye: szeminárium; idõtartama: max. 5 perc.

2. feladat: A hallgatóknak „a legkedveltebb és legjobban utált reklámom” címmel kell reklámot elemezniük, üzenet tartalmi, formai elemei és a médiavlasztás hatékonysága szerint.
A dolgozat terjedelme 5-8 oldal, leadási határideje nyomtatott verzió: 04.01. a szeminárium helyén és idejében, csak a szeminárium vezetõ tanár részére adható át személyesen.
Prezentációjának ideje 04.01. helye: szeminárium; idõtartama: max. 10 perc.

3. feladat: Önálló házi dolgozat keretében a hallgatóknak a kitalált termékük/szolgáltatásuk (melynek briefjét is csinálták piaci bevezetéséhez kapcsolódó reklám-kampánytervét kell elkészíteniük és prezentálniuk. A dolgozat terjedelme 18-20 oldal.
A dolgozat javasolt struktúrája:
- A termék vagy szolgáltatás bemutatása (kiemelten a USP)
- A célközönség meghatározása, pozicionálás
- A termék/szolgáltatás reklámprogramjának megtervezése, az 5M alapján
- A promóciós mix további elemeinek megtervezése.
A dolgozat leadási határideje nyomtatott verzióban 05.13. az elõadás helyén és idejében, csak az elõadást vezetõ tanár részére adható át személyesen.
Prezentációjának ideje (1) 05.13. elõadás és 05.13. szeminárium. Idõtartama: max. 15 perc
Sem a zh-t sem az évközi feladatokat javítani nem lehet.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés, feladatkijelölése. A reklámkampányok tervezésének lépései, az 5M. A reklámszerzõdés tartalmi és formai követelményei, a briefing, briefing típusai, tartalma, szerepe a reklámtervezésben.

A házi feladatok megbeszélése, ütemezése
A reklámpiac jellemzõi, ügynökségek fajtái, felépítése, együttmûködés ügyfél és ügynökség között.
2. A reklámcélok megfogalmazása, osztályozása. A reklámköltségvetés megállapítása, módszerei.
Kreatív tervezés, a kreatívbrief jelentõsége; a reklámüzenet megalkotása, módszerei. Az üzenet kivitelezésének szempontjai: a hangnem, a stílus, a szavak, a forma. Az üzenet értékelése és kiválasztása.

Hallgatói prezentáció: brief
3. Médiatervezés lépései, média-stratégia. Defenzív, offenzív stratégia, BDI, CDI jelentése. Médiumok értékének meghatározása, elõnyei és hátrányai reklámozás szempontjából. A média-mix alkalmazása.

Hallgatói prezentáció: „Kedvenc és utált reklámom” elemzése reklámszöveg tartalmi, formai elemei szerint és a médiaválasztás szempontból
4. A Médiakutatás: a médiakutatás adatbázisa, a médiatervezéshez szükséges mutatószámok: médiamutatók (rating, share, reach, HUT, HUR, PUT, PUR, GI, GRP, RPI, BR, affinitás, affinitási index) és a költséghatékonyság mutatói (CPP, CPT). A reklámkampány hatékonyságának mérése.

Az üzenetalternatívák elemzése, értékelése. A USP meghatározásának gyakorlati kérdései. Konzultáció.
5. Zh

Elõadáson lesz zh, gyakorlaton konzultációs lehetõség
6. Hallgatói prezentáció: reklámkampányterv leadási határideje

Hallgatói prezentáció: reklámkampányterv leadási határideje
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Zh: 30%
1. házi feladat
- brief és prezentációja: 20%
2. házi feladat:
- reklámüzenet alternatívák prezentációja: 20 %
3. házi feladat:
- kampányterv: 15%
- kampányterv prezentációja: 15%

Az aláírás feltétele, a házi feladatok elkészítése minimum 50%-os elfogadhatósági szinten és prezentálás határidõre, a zárthelyi dolgozat megírása a kijelölt idõpontban.

Vizsgakurzus esetén:
A hallgatóknak egyénileg kell elkészíteniük a fent említett 1.2. és 3. feladatokat (az oktatóval történt egyeztetés után), és azt a szorgalmi idõszakban eljuttatni a vizsgáztatónak.
 
Kötelező irodalom: 1. Elõadások anyaga.
Ajánlott irodalom: 1. Incze Kinga-Pénzes Anna: Reklám helye 2.0.
2. Fazekas Ildikó – Harsányi Dávid: Marketingkommunikáció, Szókratész, 2003.
3. Harsányi Dávid – Kerék Dávid – Peresztegi Zoltán: Így készül a reklám, BGF-KKFK jegyzet, 2003.