Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. Majláth Melinda;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a marketingszemléletet a környezetbarát beállítódással képesek legyenek összehangolni a hallgatók. A környezeti szempontok
aktív integrálása a vállalat marketingdöntéseibe igazi kihívás, amihez a tárgy igyekszik segítséget adni a nemzetközi és hazai kutatási eredmények
bemutatásával.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félév során 2 nagyobb feladatot kell önállóan és/vagy csoportosan megoldani, amikből összesen maximum 50 pont szerezhető. Ebből minimum
25-öt kell elérni ahhoz, hogy a hallgató aláírást szerezzen. Ezen feladatok előre meghatározott határidővel oldandók meg és jellegüknél fogva NEM
PÓTOLHATÓAK!
A gyakorlatokon kötelező a részvétel.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Jelenkori környezeti problémák
2. Környezeti problémák gazdasági és társadalmi okai
3. A hagyományos marketing kritikái
4. A környezetbarát marketing definiálása a nemzetközi és hazai szakirodalomban. Fejlődésének állomásai
5. Környezetbarát marketing előzményei és lehetséges zöld marketingstratégiák. Zöldrefestés.
6. Környezetbarát magatartás definiálása – szűkebb és tágabb értelmezés
7. Környezetbarát fogyasztók: kik ők? A demográfiai jellemzőik. pszichográfiai jellemzők szerepe az azonosításukban.
8. Környezetbarát marketing-mix: környezetbarát termék – létezik-e ilyen? Védjegyhasználat kérdései.
9. Környezetbarát marketing -mix : marketingkommunikáció
10. rektori szünet
11. Fogyasztói csoportok szegmentálása környezettudatosság alapján. .
12. Vállalati esettanulmányok
13. Zárthelyi dolgozat
14. Zárthelyi dolgozat pótlása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Ezen kívül a 13. héten zárthelyi dolgozat megírására kerül sor, mellyel 50 pont szerezhető. Az évközbeni önálló/csoportos feladatok és a zárthelyi eredménye együtt adja az érdemjegyet.
Érdemjegy:
0-49 elégtelen
50-62 elégséges
63-74 közepes
75-86 jó
87-100 jeles
A zárthelyi dolgozat pótlása a 14. héten lehetséges.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
félévközi jegy
 
Kötelező irodalom: Dr. Majláth Melinda: Környezetbarát marketing, elektronikus jegyzet, 2016 ÓE - 4066