Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Marosi Ildikó Oktatók: Dr. habil. Michelberger Pál;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a vállalkozások fejlődését segítő és gátló tényezőket, képesek legyenek ezek elemzésére, meg
tudják érteni a vállalkozások helyzetét, felismerni a fejlesztési lehetőségeket makro-ökonómiai megközelítésben. A hallgatók a kurzus során
megismerik és elemzik a hazai innovációs gyakorlatokat. Felismerik az innovációt elősegítő és gátló mikro- és makrokörnyezeti lehetőségeket. A
hallgatók elemzési készségre tesznek szert, amelynek révén alkalmassá válnak az innováció menedzselésére a különböző méretű vállalkozásokban. A
kurzus során feldolgozásra kerülnek a startup és a vállalkozói inkubátor programok a magyar és az európai gyakorlatban. A hallgatók megismerik az
európai prioritások és az Új Nemzeti Fejlesztési Terv összhangját, az operatív programok és a Vidékfejlesztési Program kölcsönhatásait a
vállalkozásokra, valamint a vállalkozások innovációs aktivitására.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Egy beadandó, elemző dolgozat benyújtása 4-5 oldal terjedelemben (A4, Times New Roman 12, 1,2 sortáv, normál margó)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az innováció- és fejlesztéspolitika összefüggései, rendszerszemlélet
2. Vállalkozások helyzetelemzése, vállalkozások fejlődését segítő- és gátló tényezők, mikro- és makrokörnyezet
3. Innováció menedzsment
4. Startupok és inkubáció
5. Európai prioritások és az Új Nemzeti Fejlesztési Terv összhangja
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félévet lezáró évvégi jegy az elméleti anyagból tett írásbeli vizsga alapján történik. (0-50% elégtelen, 51-63% elégséges, 64-76% közepes, 77-89% jó, 90-100% jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Az elemző dolgozat határidőre (utolsó konzultációs alkalom) történő benyújtása. írásbeli vizsga.
 
Kötelező irodalom: Órai anyagok
Elek Gábor: Újraiparosodás Közép-Európában. Dialóg Campus Kiadó, 2017, ISBN 9786155376948
Európa 2020 - Az intelligens, fenntartható és inkluzív gazdaság stratégiája
Új Nemzeti Fejlesztési Terv, Vidékfejlesztési Program
Ajánlott irodalom: Kiss Éva (szerk): A hazai ipari parkok különböző dimenzióba. Dialóg Campus Kiadó, 2013, ISBN 9786155376009
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000