Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásfejlesztés és Infokommunikációs Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: német Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Kritérium tárgy;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Imre Zoltán Oktatók: Dr. Nagy Imre Zoltán;
 
Előtanulmányi feltételek: német nyelvi előkövetelmény és Businesswirtschaftslehre I. párhuzamos felvétele
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Die Bekanntmachung der Studenten mit den wichtigsten marktwirtschaft-lichen Kategorien, mit den Business-Unternehmungen, und dem Markt, weiterhin den
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Zusammenhängen unter ihnen, sowie mit den Eigenartig- keiten der Betätigung und der Funktion. Weitere Zielsetzung
ist die Aneignung des Fachdeutsches.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1. zárthelyi a 8. héten
2. zárthelyi a 13. héten,
pótzárthelyi a 14. héten
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az üzleti döntések alapjai.
Die Grundlagen der Business-Entscheidungen.
2. Beruházási döntések.
Investitionsentscheidungen.
3. Tervezési és szervezési döntések.
Planungs- und Organisationsentscheidungen.
4. Ellenőrzési döntések. Kontrollentscheidungen
5. Az emberi erőforrással való gazdálkodás.
Bewirtschaftung mit human recourses.
6. Munkaszerződés, munkaügyi szabályozás.
Arbeitsvertrag, arbeitsrechtliche Regelung in Ungarn.
7. Termelés és szolgáltatás..
Produktion und Dienstleistung.
8. Termelési és kapacitásszámítások.
Produktions- und Kapazitätsrechnungen.
9. Szervezeti döntések,.
Organisationsentscheidungen.
10. A szervezeti struktúra kialakítása.
Ausgestaltung der Organisationsstruktur.
11. Pénzügyi tervezés, a tőkeszükséglet meghatározása.
Finanzplan, die Bestimmung des Kapitalbedarfes.
12. Ellenőrzési döntések, controlling, reporting.
Kontrollentscheidungen, controlling, reporting.
13. Az üzleti számvitel alapjai.
Die Grundlage der Business-Rechnungsführung
14. Az üzleti számvitel felépítése.
Der Aufbau der Business-Rechnungsführung
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A zárthelyi dolgozatok időtartama: 80. perc. A félévi aláírás (vizsgára bocsátás) feltétele a zh.-ák eredményes (60 %+1 pont) megírása, valamint a gyakorlatokon való aktív részvétel, Gyors belépő írásbeli (az írásbeli küszöbértéke 60%) + szóbeli vizsga
A vizsga végeredményébe az évközi munka beszámít. Ennek hiányában a félév nem ismerhető el.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
szóbeli vizsga német nyelven
 
Kötelező irodalom: Dr. Nagy Imre Zoltán: Beiträge zur Wirtschafts- und Unternehmungsentwicklung, empfohlene Themen aus Betriebswirtschaftslehre (Adalékok a gazdaság- és a
vállalkozásfejlesztéshez, Ajánlott vállalati gazdaságtani tanulmányok), Süd-Westdeutscher Verlag, Deutschland, 2015 12. 10. pp. 207. ISBN:978-3-8381-
5170-0
Ajánlott irodalom: Dr. Nagy Imre Zoltán: Rechtsformen der Unternehmungen in Ungarn (A vállalkozások jogi formái Magyarországon), book chapter, 8 th International
Conference on Management, Enterprise and Benchmarking (MEB), Budapest, 2010. június 4. pp. 183-199,ISBN 9786155018015

 
Egyéb segédletek: a tanulást segítő videók, CD-k felhasználása