Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásfejlesztés és Infokommunikációs Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: német Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Kritérium tárgy;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Imre Zoltán Oktatók: Dr. Nagy Imre Zoltán;
 
Előtanulmányi feltételek: német nyelvi előkövetelmény
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Die Bekanntmachung der Studenten mit den wichtigsten marktwirtschaft-lichen Kategorien, mit den Business-Unternehmungen, und dem Markt, weiterhin
den
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Zusammenhängen unter ihnen, sowie mit den Eigenartig- keiten der Betätigung und der Funktion. Weitere
Zielsetzung
ist die Aneignung des Fachdeutsches.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1. zárthelyi a 8. héten,
2. zárthelyi a 13. héten
pótzárthelyi a 14. héten
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalkozások gazdaságtanának tárgya, alapfogalmai.
Das Objekt und Grundbegriffe der Businesswirtschaftslehre
2. A vállalkozások gazdaságtanának tárgya, alapfogalmai.
Das Objekt und Grundbegriffe der Businesswirtschaftslehre
3. Az üzleti vállalkozás alapítása, jogi formái.
Gründung und juristischen Formen der Business-Unternehmungen.
4. Az üzleti vállalkozás alapítása, jogi formái.
Gründung und juristischen Formen der Business-Unternehmungen
5. A vállalati működésben érdekeltek szerepe, hatása az üzleti vállalkozás működésére. Belső érdekeltek.
Die Rolle der Betreffenden(stakeholder) an der Unternehmung und ihre Wirkung auf die Betätigung und Funktion. Die inneren Betreffenden.
6. A vállalati működésben érdekeltek szerepe, hatása az üzleti vállalkozás működésére. Belső érdekeltek.
Die Rolle der Betreffenden(stakeholder) an der Unternehmung und ihre Wirkung auf die Betätigung und Funktion. Die inneren Betreffenden.
7. A külső érdekeltek, az üzleti vállalkozások piaci környezete.
Die äußere Betreffenden, die Marktumgebung der Business- Unternehmungen
8. A külső érdekeltek, az üzleti vállalkozások piaci környezete.
Die äußere Betreffenden, die Marktumgebung der Business- Unternehmungen
9. Az állam és a vállalkozások kapcsolata. A gazdaságpolitika.
Die Beziehung zwischen dem Staat und den Unternehmungen. Die Wirtschaftspolitik.
10. Az állam és a vállalkozások kapcsolata. A gazdaságpolitika.
Die Beziehung zwischen dem Staat und den Unternehmungen. Die Wirtschaftspolitik.
11. A pénzügyi szabályozás. A magyar adórendszer.
Die finanzielle Regelung. Das ungarische Steuersystem.
12. A pénzügyi szabályozás. A magyar adórendszer.
Die finanzielle Regelung. Das ungarische Steuersystem
13. További külső érintettek. Helyi közösségek, civilszervezetek és stratégiai partnerek, valamint természeti környezet.
Weitere äußere Betreffenden. Örtliche Gemeinschaften, Zivilorganisationen und strategische Partner, sowie physisch-geografisches Umfeld.
14. További külső érintettek. Helyi közösségek, civilszervezetek és stratégiai partnerek, valamint természeti környezet.
Weitere äußere Betreffenden. Örtliche Gemeinschaften, Zivilorganisationen und strategische Partner, sowie physisch-geografisches Umfeld.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A zárthelyi dolgozatok időtartama: 80. perc. A félévi aláírás (vizsgára bocsátás) feltétele a zh.-ák eredményes (50%+1 pont) megírása, valamint a gyakorlatokon való aktív részvétel. Ennek hiányában a félév nem ismerhető el.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
szóbeli vizsga német nyelven
 
Egyéb segédletek: A tanulási és oktatási stratégiák: a tanulást segítő számítógépes programok, videók, CD-k, stb.