Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak; Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Farkas András Oktatók: Dr. Farkas András; Dr. Kõvári Botond ;
 
Előtanulmányi feltételek: Ajánlott: Menedzsment alapjai, Matematika I., II., III. és Vállalkozásgazdaságtan I. II.
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a termelõ és szolgáltató folyamatokat, a termelés stratégiai valamint operatív tervezését és módszereit, a hagyományos és a modern gyártási rendszereket továbbá, hogy fejlessze mûszaki és gazdasági probléma megoldási és számítástechnikai készségeiket.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Elõadások és gyakorlatok rendszeres látogatása. Utóbbi kötelezõ és a TVSZ szerint ellenõrzõtt.
2-3 db. évközi feladat határidõre történõ benyújtása ami egyben a félév végi aláírás feltétele is.

14. hét Fakultatív ZH dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Termelõ/Szolgáltató rendszerek mûködésének tervezése modellezéssel.
2. Termelõ/Szolgáltató rendszerek mûködésének tervezése lineáris programozással, a termékösszetételi probléma.
3. Termelõ/Szolgáltató rendszerek mûködésének tervezése lineáris programozással, a szállítási probléma..
4. Termelõ/Szolgáltató rendszerek környezetének feltárása, elõrejelzési módszerek.
5. A termelési rendszerek karakterisztikus jellemzõi. Termelési stratégia kialakítása és végrehajtása.
6. A gyártástervezés feladatai. Gyártási folyamattervezés. Termelékenység és mutatószámai.
7. Kapacitástervezés, kapacitásszámítás, kapacitáselemzés. Átfutási idõ tervezése. Karbantartás, üzemfenntartás.
8. Aggregált termeléstervezés. Munkanormázás, mérés.
9. Készletgazdálkodás tervezése, készletszintek meghatározása.
10. Készletgazdálkodási modellek. Gazdaságos sorozatnagyság. Biztonsági készletek meghatározása.
11. Szükséglettervezési rendszerek: MRP I., MRP II.
12. Éppen idõben (Just-in-Time) termelési és szerelõrendszerek.
13. Szinkronizált gyártás. Rugalmas gyártórendszerek. A jövõ gyárai. Vállalati folyamatok újraformálása (BPR).
14. Zárthelyi dolgozat megírása
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga esetleges szóbeli kiegészítéssel
 
Kötelező irodalom: Koltai Tamás: A termelésmenedzsment alapjai I. Mûegyetemi Kiadó. 2001. (ill. újabb kiadások)
Farkas András: Termelésmenedzsment-OR . Tansegédlet (Kézirat). BMF VMI 2008.
Farkas András: Termelésmenedzsment-POM . Tansegédlet (Kézirat). BMF VMI 2008.
Ajánlott irodalom: Koltai Tamás: A termelésmenedzsment alapjai II. Mûegyetemi Kiadó. 2004. (ill. újabb kiadások)
 
Egyéb segédletek: A tanulási és oktatási stratégiák: (a tanulást segítõ esettanulmányok, számítógépes programok STORM)
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítása megfelel az ISO 9001 szabvány 4. fejezet 4.1-4.20 pontjaiban foglaltaknak.