Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kolnhofer-Derecskei Anita Oktatók: Dr. Kolnhofer-Derecskei Anita;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG12GNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A munkagazdaság alapfogalmai. A munkaerõpiac. A munkaerõ-kereslet. A munkaerõ iránti kereslet versenypiacon. Monopszónium. A minimálbérek hatása. A technológiai fejlõdés és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok hatása a munkaerõ-keresletre. A munkaerõ-kínálat. A munkaerõforrás. Termékenység, halandóság és a nemzetközi vándorlás hatása. A gazdasági aktivitás változásai. Beruházások az emberi tõkébe: oktatás és szakképzés. A felsõoktatás iránti kereslet. Iskolázottság, kereset és az iskola elvégzése utáni emberitõke-beruházás. A dolgozói mobilitás: Vándorlás, bevándorlás és munkahelyváltoztatás. Munkabérszint és termelékenység: Bérmeghatározás a vállalaton belül. A munkaerõ-piaci diszkrimináció. A szakszervezetek és a munkaerõpiac. Kereseti egyenlõtlenségek. Az egyenlõtlenség változásának nemzetközi összehasonlítása. A munkanélküliség. A munkanélküliség típusai és okai. Aktív és passzív foglalkoztatáspolitika.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Minden hallgatónak kötelezõ legkésõbb a 12. szorgalmi hétig elkészítenie írásbeli házi dolgozatát a megadott témában a kihirdetett szempontok szerint. A félév során a hallgatók vállalhatnak kiselõdást (elõre egyeztetett idõpontban és témában), ezek eredménye beszámít a vizsgajegybe, bemutatása a gyakorlatokon történik.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elõadás: Bevezetés: a munkagazdaságtan alapfogalmai, a munkaerõpiac áttekintése. Elméleti alapok: kereslet, kínálat, bér.
Gyakorlat: Közgazdaságtani alapok. A munkaerõpiac hazai helyzetének elemzése I. módszertani alapok, eredmények, statisztikai adatok (eloszlások, átlagbérek stb.).
2. Elõadás: Munkaerõ-kereslet meghatározása, rugalmasságok. A munkaerõ költsége, jogi alapok
Gyakorlat: A munkaerõ-kereslet meghatározása a vállalaton belül, bérmeghatározás, jogi alapok, a munkaerõ felvétel folyamatának gyakorlati folyamata I.
3. Elõadás: A munkaerõ kínálati oldala. A munkavégzésre vonatkozó döntés, család és életciklus
Gyakorlat: A munkaerõpiac hazai helyzetének elemzése II. Egyenlõtlenségek és diszkrimináció a magyar munkaerõpiacon. Munkanélküliség, inaktivitás a magyar munkaerõpiacon.
4. Elõadás: A kínálat és a kereslet találkozása, béralku. A munkaköri illeszkedés.
Gyakorlat: A munkaerõfelvétel gyakorlatának folyamata. A kiírástól a munkaszerzõdésig. Esettanulmány, szituációs gyakorlat.
5. Elõadás: Oktatás és továbbképzés, szakképzés, avagy beruházás a munkaerõbe. A humán tõke és a kreatív tõke meghatározása, regionális megoszlása.
Gyakorlat: A magyar piac bemutatása, a felsõoktatás iránti kereslet, az iskolázottság és a kereset kapcsolata. A kreatív tõke regionális megoszlása
6. Elõadás: Munkavállalói mobilitás, nemzetközi kapcsolatok hatása.
Gyakorlat: Az EU munkaerõpiaca Általános bemutatás szabályok, fõbb piacok bemutatása. Magyarország az EU munkaerõpiacán, nemzetközi kapcsolatok és lehetõségek.
7. Elõadás: Szakszervezetek. Foglalkoztatás politika, minimálbér meghatározása.
Gyakorlat: A közszféra jellemzése. Összefoglaló esettanulmány
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírás feltétele a beadandó házi dolgozat elkészítése a szorgalmi idõszakban (ennek eredménye maximum 15%-ban beszámíthat a végsõ érdemjegybe). A félév során lehetõség van kiselõdásra is, ennek eredménye max 10%-ban emeli a vizsgajegy értékét.
A képzés vizsga jeggyel zárul, amelynek eredményét az órai részvétel, a sikeres megtartott kiselõdás, illetve a megírt házi dolgozat és a sikeresen megírt vizsga együttes eredménye adja. A vizsga megírására a vizsga idõszakban kerül sor, teszt és esszé kérdéseket egyaránt tartalmaz, a sikeres teljesítés feltétele az összpontszám 50%-a + 1 pont. A sikertelen vizsga a TVSZ szerint pótolható. A vizsgára való jelentkezés feltétele az aláírás. Aláírást csak az kaphat, aki a minimum 6 gyakorlaton aktívan vesz részt és a megadott határidõre elkészíti a házi dolgozata elfogadásra kerül.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Házi dolgozat és vizsga
 
Kötelező irodalom: - Órai elõadás és gyakorlat anyaga (honlapról letölthetõ, pontos elérés az elsõ elõadás alkalmával kerül kihirdetésre)
- R. Smith – R. G. Ehrenberg (2003): Korszerû munkagazdaságtan, Panem Kiadó, Budapest kijelölt fejezetei
Ajánlott irodalom: Az óra során megjelölt Internetes források (pl. KSH), szaklapok (pl. Közgazdasági Szemle).