Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szikora Péter Oktatók: Szabó Richard;
 
Előtanulmányi feltételek: Vállalkozás gazdaságtan GSVVG11KLC
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tárgy tárgya a médiapiac, a piaci szereplõk, a „termelõk”, a „fogyasztók” és a „termék” sajátos viszonyainak áttekintése. Az egyes részterületek
(sajtó, rádió,
tévé, világháló)
vizsgálatán túl foglalkozik a szabályozás alapkérdéseivel is. Az általános értelemben vett gazdasági-pénzügyi és piaci jellemzõk tárgyalása mellett
kiemelt
hangsúlyt kap a
szólásszabadság, a gyermekek védelme, s a digitális tartalmak letölthetõségének általánossá válása kapcsán napjainkban zajló paradigmaváltás.
Foglalkozik az
eges ágakban
a „termék” létrehozásának, mûködtetésének gazdasági, technikai és finanszírozási alapjaival és lehetõségeivel, a közszolgálatiság sajátosságaival.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Egyéni prezentáció házi dolgozat alapján és zárthelyi
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Alapfogalmak
A média fogalma – történeti áttekintés
2. Nyomtatott sajtó
Rádió
3. Televízió
Világháló
4. Paradigmaváltás
A szólás és a háló szabadsága
5. Gyerekek (és felnõttek) védelme
Manipuláció
Etika
7.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Aláírás feltétele: legalább elégséges ZH. Megajánlott jegy sikeres, témába vágó TDK-szereplés alapján.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli, szóbeli
 
Kötelező irodalom: Gálik, M.; Médiagazdaságtan (3., átdolgozott és bõvített kiadás, Aula Kiadó, 2004)
Ajánlott irodalom: Terestyéni, T.: A magyarországi televíziós mûsorkínálat 2002-ben (Jel-Kép, 2003. 1. sz.)
Gálik,- M : Marad vagy változik? A konvergencia és az Internet hatása a médiapiac sajátosságaira (Jel-Kep, 1999. 1. sz.)
Urbán, A.: Az interaktív televíziózás (Jel-Kép, ,999. 4. sz.)
Hargitai, H.: Rádiózás az interneten 1996-2002 (Jel-Kép, 2002. 3. sz.)
Gálik, M. - Kováts, 1. - Tölgyesi, J.: Egy online videokísérlet közönségfogadtatása Magyarországon , (Jel-Kép, 2003. 1. sz.)
A Kontroll Csoprot jelentései, Kariosz, 2002.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000