Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kolnhofer-Derecskei Anita Oktatók: Dr. Kolnhofer-Derecskei Anita;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG1GMLC
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A munkagazdaság alapfogalmai. A munkaerõpiac. A munkaerõ-kereslet. A munkaerõ iránti kereslet versenypiacon. Monopszónium. A minimálbérek hatása. A technológiai fejlõdés és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok hatása a munkaerõ-keresletre. A munkaerõ-kínálat. A munkaerõforrás. Termékenység, halandóság és a nemzetközi vándorlás hatása. A gazdasági aktivitás változásai. Beruházások az emberi tõkébe: oktatás és szakképzés. A felsõoktatás iránti kereslet. Iskolázottság,kereset és az iskola elvégzése utáni emberitõke-beruházás. A dolgozói mobilitás: Vándorlás, bevándorlás és munkahelyváltoztatás. Munkabérszint és termelékenység: Bérmeghatározás a vállalaton belül. A munkaerõ-piaci diszkrimináció. A szakszervezetek és a munkaerõpiac. Kereseti egyenlõtlenségek. Az egyenlõtlenség változásának nemzetközi összehasonlítása. A munkanélküliség. A munkanélküliség típusai és okai. Aktív és passzív foglalkoztatáspolitika.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Minden hallgatónak kötelezõ legkésõbb a 12. szorgalmi hétig elkészítenie írásbeli házi dolgozatát a megadott témában a kihirdetett szempontok szerint.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés: a munkagazdaságtan alapfogalmai, a munkaerõpiac áttekintése. Elméleti alapok: kereslet, kínálat, bér.
Közgazdaságtani alapok. A munkaerõpiac hazai helyzetének elemzése I. módszertani alapok, eredmények, statisztikai adatok (eloszlások, átlagbérek stb.).
2. Munkaerõ-kereslet meghatározása, rugalmasságok. A munkaerõ költsége, jogi alapok. A munkaerõ kínálati oldala. A munkavégzésre vonatkozó döntés, család és életciklus
A munkaerõ-kereslet meghatározása a vállalaton belül, bérmeghatározás, jogi alapok, a munkaerõ felvétel folyamatának gyakorlati folyamata I.
3. A kínálat és a kereslet találkozása, béralku. A munkaköri illeszkedés. Foglalkoztatás politika, minimálbér meghatározása.
A munkaerõfelvétel gyakorlatának folyamata. A kiírástól a munkaszerzõdésig. Esettanulmány, szituációs gyakorlat. A munkaerõpiac hazai helyzetének elemzése II. Egyenlõtlenségek és diszkrimináció a magyar munkaerõpiacon. Munkanélküliség, inaktivitás a magyar munkaerõpiacon.
4. Oktatás és továbbképzés, szakképzés, avagy beruházás a munkaerõbe. A humán tõke és a kreatív tõke meghatározása, regionális megoszlása. A magyar piac bemutatása, a felsõoktatás iránti kereslet, az iskolázottság és a kereset kapcsolata. A közszféra jellemzése. A kreatív tõke regionális megoszlása
5. Szakszervezetek, foglalkoztatás politika. Munkavállalói mobilitás, nemzetközi kapcsolatok hatása.
Az EU munkaerõpiaca. Általános bemutatás szabályok, fõbb piacok bemutatása. Magyarország az EU munkaerõpiacán, nemzetközi kapcsolatok és lehetõségek. Összefoglaló esettanulmány.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírás feltétele a beadandó házi dolgozat elkészítése a szorgalmi idõszakban (ennek eredménye maximum 15%-ban beszámíthat a végsõ érdemjegybe).
A képzés vizsga jeggyel zárul, amelynek eredményét az órai részvétel, illetve a megírt házi dolgozat és a sikeresen megírt vizsga együttes eredménye adja. A vizsga megírására a vizsga idõszakban kerül sor, teszt és esszé kérdéseket egyaránt tartalmaz, a sikeres teljesítés feltétele az összpontszám 50%-a + 1 pont. A sikertelen vizsga a TVSZ szerint pótolható. A vizsgára való jelentkezés feltétele az aláírás. Aláírást csak az kaphat, aki a minimum 4 konzultáción aktívan vesz részt és a megadott határidõre elkészíti a házi dolgozata elfogadásra kerül.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Házi dolgozat és vizsga
 
Kötelező irodalom: - Órai elõadás és gyakorlat anyaga (honlapról letölthetõ, pontos elérés az elsõ elõadás alkalmával kerül kihirdetésre)
- R. Smith – R. G. Ehrenberg (2003): Korszerû munkagazdaságtan, Panem Kiadó, Budapest kijelölt fejezetei
Ajánlott irodalom: Az óra során megjelölt Internetes források (pl. KSH), szaklapok (pl. Közgazdasági Szemle).