Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Berecz József Oktatók: Bogáth Ágnes; Dr. Berecz József;
 
Előtanulmányi feltételek: Vállalkozásgazdaságtan
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató képes legyen egyszerû és komplex gazdaságossági vizsgálatok és elemzések elvégzésére. A gazdálkodás, a tervezés, az ellenõrzés és az
információ-ellátás összehangolására, az operatív rendszer célkitûzéseinek megfelelõen.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
8. és 14. héten zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vezetõi számvitel fogalma. A vezetõi számvitel kialakulása. A vezetõi számvitel.
A vezetõi számviteli rendszerek. Controlling folyamat alrendszerei.
A controlling rendszer szabályozási köre . A controlling rendszer mûködése.
A controlling rendszer elemei. Controlling és a vezetõi számvitel.
2. A vezetõi számvitel szerepe. A controlling szervezet kialakítása
A környezettel kapcsolatos külsõ tényezõk. A vállalkozással kapcsolatos belsõ tényezõk. A controlling elhelyezése lineáris törzskari szervezetben.
A controller személye. A controlling rendszer kialakítása
3. A tevékenységalapú költségszámítás
4. A tevékenység alapú költségszámítás és az ezt alapul használó vezetés
5. Költségek. Költségek elemzése. Költségek osztályozásaKöltségnemek szerinti csoportosítás. Termelési ill. tevékenységi volumenhez való viszony szerinti csoportosítás
Állandó költség és értelmezési tartomány. Változó költségek
Változó költségek. Egységköltség a volumen függvényében
Összes költség alakulása. A vállalat összes költsége rövid távon
Kiadás, költség és ráfordítás. A költségszámítás rendszerei
6. Kalkuláció. A kalkuláció fogalma, célja és feladata . A kalkuláció fajtái, kalkulációs módszerek . Az elõkalukuláció. Közbensõ kalkuláció. Utókalkuláció
A hazai gyakorlatban leginkább elterjedt kalkulációs módszerek. Osztókalkuláció. Pótlékoló kalkuláció. Gépóra kalkuláció. Normatív kalkuláció
7. Fedezeti elemzés. Összköltség függvény. A fedezet számítás alapjai Fedezeti elv. Á-K-F-N séma. A fedezetszámítás alapkategóriáinak értelmezése
A nyereségfedezeti számítás logikája . Gazdasági kalkuláció
Az ÁKFN-struktúra elemeinek változása, a nyereség várható reagálása
Az ÁKNF – struktúrák differenciált reagálási érzékenységét meghatározó elemösszetétel.Fedezeti elemzés (Break-Even-Analyse) és a likviditás
Relatív fedezet. Az optimális termelési és értékesítési program meghatározása
Szûk keresztmetszet és fedezetszámítás kapcsolata
8. A pénzügyi teljesítmény mérése, és a teljesítmény pénzügyi mutatószámai
9. Standard költségszámítás és vezetõi döntéstámogatás (példák)
10. A részköltség számítás rendszerei. Egyfokozatú részköltségszámítás
Többfokozatú költségszámítás. A költségek tervezése. A közvetlen költségek tervezése. A munkanap-kihasználás mutatója. A munkahónap - kihasználás mutatója (negyedév, év).A munkaidõ kihasználás mutatója
11. Az általános költségek tervezése. Nulla bázisú költségtervezés (Zero Base Budgeting, ZBB). Általános költségek elemzése (Gemeinkosten Wertanalyse, GWA). Feladatköltség-elemzés (Funktionskostenanalyse, FKA) Folyamatköltség-számítás
12. Befektetési döntések. Cash flow vagy profit? A kockázat
Az infláció kezelése a befektetési döntéseknél. Az idõtényezõ szerepe a befektetési döntéseknél. A befektetési döntések pénzáramai. A beruházás gazdaságossági számítások. A statikus beruházás gazdaságossági vizsgálatok
A költség-összehasonlító számítás. Jövedelmezõségi számítás. Megtérülési periódus számítás. A megtérülést ki nem váró idõszak.
13. Befektetési döntések II. Dinamikus eljárások. Nettó jelenérték (tõkeérték) módszer.A belsõ megtérülési ráta (IRR). Annuitás módszer
14. Controlling információs rendszer. A controlling információs rendszer
Az információs rendszer kialakítása. Beszámolási rendszer. Likviditás tervezés A mérlegbeszámoló és eredmény-kimutatás elemzése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az elméleti és a gyakorlati számonkérések legalább 50%-os teljesítése kell az elfogadáshoz, az értékelés iránymutatása: a 70-80-90% küszöbértékhez kapcsolódóan 3-4-5 érdemjegy érhetõ el.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli és szóbeli
az írásbeli küszöbértéke 50%.
 
Kötelező irodalom: IFUA HORVÁTH&PARTNERS - CONTROLLING Út egy hatékony controllingrendszerhez, Complex Budapest, 2008.
Francsovics Anna: Controlling integrált elmélete és gyakorlata, ÓE KGK Budapest, 2013.
Dr. Hanyecz Lajos: Modern vezetői controlling Gazdálkodás - menedzsmnet, Saldo Budapest, 2011.
Boda György - Szlávik Péter: Kontrolling rendszerek, KJK-KERSZÖV Budapest, 2005
Anthony, R. N. – Govindarajan, V.: Menedzsmentkontroll-rendszerek, Panem Budapest, 2013
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000