Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes Oktatók: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 15
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Napjainkban a fejlõdés egyik fontos feltétele a tudásalapú gazdaság, a tudásalapú társadalom megteremtése. A tanuló társadalom mûködésének alapja a tudás elsajátításában, közvetítésében, felhasználásában rejlik, valamint abban, hogy ezen tényezõkben a gazdaság minden ágazatának és a társadalom minden rétegének együtt kell mûködnie. Az információs technológia fejlõdése jelentõs növekedést eredményezett mind a hagyományos, mind az új információhordozókon megjelenõ információk mennyiségében. De a kihívás ma már nem elsõsorban az ismeretekhez való hozzáférés, hanem a rendelkezésre álló információk hatékony feltérképezése, felhasználása, egymással történõ megosztása. Ez a tény szervezeteken, intézményeken belül felhalmozott ismeretanyagra érvényes, és az azokkal történõ gazdálkodásra. A jövõben minden szervezet illetve a társadalom minden tagja egyre inkább annak fényében is megítélésre kerül, milyen mértékben képes egy, a tudás megosztásán alapuló közösség aktív részesévé válni.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vezetési folyamat háromfázisú modellje. Adat, információ, tudás, tanulás fogalomköre, döntéshozatalban játszott szerepük. Szakértõi tudásszintek, tudásreprezentáció. Tudástípusok és összefüggéseik. (Nonaka-mátrix). Tudás kategóriái (know-what, know-why, know-how, know-who) Tudásmenedzsment modellek.
2. A szervezeti tudásrendszer. A tudástérkép.Tudás közvetítése és az innováció. A tudás, mint üzleti tényezõ. Ismeretkezelési lehetõségek az oktatásban, iskola szerepe a tanuló társadalomban. Tudáskezelõ rendszerek összefoglaló jellemzése, összehasonlításuk.
3. Tudásbázisú rendszer (tudásgyûjtés, következtetés, tudásrendezés) bemutatása . Szabály- és esetalapú következtetési módszek bemutatása esettanulmányokon keresztül. e-learning ( e-tartalom, e-tanulás, e-megjelenítés). e-korszak (e-kommunikáció, e-kultúra, e-tudásmegosztás)
Zárthelyi dolgozat és házi dolgozatok beadása.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Zárthelyi dolgozat Az utolsó konzultációs alkalommal megírt zh. és a TM bármely témaköréhez kapcsolódó házi dolgozat eredményének súlyozatlan számtani átlaga .
Félévközi jegy pótlása TVSZ szerint.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Az elõzõkben leírtak alapján.
 
Kötelező irodalom: Szeghegyi Ágnes: Tudásmenedzsment (Letölthetõ elektronikus tananyag.)
Az ütemezésnek megfelelõen adott témakörökhöz kapcsolódó publikációk, részben a hallgatók által önállóan megvalósított forráskutatással.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint