Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Viktor Oktatók: Dr. Nagy Viktor; Horváth Katalin;
 
Előtanulmányi feltételek: Statisztika I.
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgató képes legyen bonyolultabb statisztikai vizsgálatok elvégzésére, elemzések végrehajtására, összefüggések feltárására és számszerű
kimutatására, következtetések levonására, előrejelzések készítésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A kurzus során kötelező a gyakorlatok látogatása, az előadás látogatása ajánlott.
A hallgató két zárthelyi dolgozatot ír a szorgalmi időszakban. A dolgozatokon 50-50 pont szerezhető.
A gyakorlatokon a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben meghatározott mértéket (30%).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Mintavételi eljárások. Statisztikai becslések: becslőfüggvényekkel szemben támasztott követelmények, intervallumbecslés, konfidenciaintervallum rétegzett becslés esetén, minta elemszámának meghatározása.
2. Hipotézisvizsgálat I: elkövethető hibák, egymintás próbák (várható értékre, sokasági szórásra, arányszámra), kétmintás próbák (két sokaság várható értékének különbségére, két sokasági arányra, két sokasági szórás egyezőségére).
3. Hipotézisvizsgálat II: illeszkedésvizsgálat, függetlenségvizsgálat, varianciaanalízis.
4. ZH 1
5. Kétváltozós korreláció- és regressziószámítás. Többváltozós korreláció- és regressziószámítás.
6. Idősorok összetevőinek vizsgálata: additív és multiplikatív komponensek, trendszámítás, szezonalitás, korrekciós tényezők, véletlen tag, előrejelzések.
7. ZH 2
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A jegy kialakításának szempontjai a két zárthelyi dolgozattal összesen szerezhető pontok alapján:
0%-50% : elégtelen (1)
51%-62% : elégséges (2)
63%-74%: közepes (3)
75%-86% : jó (4)
87%-100% : jeles (5).
Elégtelen eredmény (vagy meg nem írt dolgozat) egy alkalommal pótolható. A pótlás a félév teljes anyagát tartalmazza, önállóan, egymagában kerül értékelésre, a fentebb leírt arányok szerint. Elégtelen eredmény esetén az érdemjegy a félévközi jegy, mely bekerül a Neptun rendszerbe; azonban egy alkalommal lehetőség nyílik a javítására, mely meghirdetett időpontra jelentkezni kell. Az érdemjegy kialakítása mint fentebb.
A számonkérések során csak kék színű toll, számológép (tehát pl. telefon és társai nem) és bejegyzésmentes képletgyűjtemény használható, melyet az oktató szúrópróbaszerűen ellenőriz.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásban
 
Kötelező irodalom: Általános statisztika II. (szerk.: Korpás Attiláné) Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest, 2010
Ajánlott irodalom: Hunyadi László – Mundruczó György – Vita László: Statisztika, Aula Kiadó, Budapest, 2000
Hunyadi László – Vita László: Statisztika közgazdászoknak, KSH, Budapest, 2002
Molnár Máténé – Tóth Mártonné: Általános statisztika példatár II. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest, 2012
Hunyadi László – Vita László: Statisztika II. (Bologna-Tankönyvsorozat) Aula Kiadó, 2008
Ilyésné Molnár Emese - Lovasné Avató Judit: Statisztika feladatgyűjtemény II. Perfekt, 2006