Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. Kasza Jenõ;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTVÁ11OLK
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók alapvető vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt tartásával,
megfelelő elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Rendszertani alapok. Vállalkozási alapfogalmak. A vállalkozások tevékenységi blokkjai. A gazdálkodó egységek választható szervezeti formái.
2. A menedzsment és szakterületi eljárásai. Stratégiai, marketing, projekt, innováció, portfólió menedzsment. Termelésmenedzsment. Piac és piaci viszonyok. A termelés tervezése. Az anyaggazdálkodás, készletszintek számítása. Minőségmenedzsment. Időrendi tervezési módszerek.
3. Az értékteremtő termelési folyamat eszközei. Termelés tervezési számítások. Erőforrások, a vállalat eszközeinek körforgása. Munkaerő gazdálkodás.
4. Gazdaságosság fogalma, mérése. Beruházás gazdaságossági számítások. Termelésirányítás és gazdaságosság. Vagyon és pénzügyek a vállalkozásban. Kontrolling, a vezetés eszköze.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Félévi aláírás: egy eredményes év végi zárthelyi megírása. Félév közben két feladat határidőre történő leadása.
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga szóbeli kiegészítéssel.
 
Kötelező irodalom: Az előadáson előadott anyag.
Ajánlott irodalom: Dr. Kasza Jenő - Dr. Lehotai László: Vállalatgazdaságtan. KKVFK Bp. 2004
Vállalatgazdaságtan példatár KKVFK Bp.2004
Chikán Attila: Vállalkozásgazdaságtan. Aula Kiadó. 2004.