Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: dr. László Gábor;
 
Előtanulmányi feltételek: Vállakozásgazdaságtan
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók felkészítése a menedzseri munka legfontosabb elvi és gyakorlati sajátosságaira a modern piacgazdaság körülményei között.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
írásbeli prezentáció
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Menedzsment természete és általános vonásai, irányzatok
Menedzsment változó környezete, a tervezés, mint elsődleges funkció
Üzleti tervezés, stratégiai menedzsment.
2. Döntéshozatal, kreatív problémamegoldás, innováció
A szervezési funkció. Szervezetek és szervezeti kultúrák.
Emberi erőforrás menedzsment, kommunikáció. Ösztönzési (motivációs) elméletek
3. Marketing menedzsment
Szervezetfejlesztés és változásmenedzsment
Az ellenőrzési funkció
4. Projektmenedzsment
Termelésmenedzsment
Nemzetközi menedzsment
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Aláírás feltétele: írásbeli prezentáció határidőre való leadása.
A vizsgajegy kialakításához a prezentáció 10 %-kal járul hozzá.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Kocsis József: Menedzsment – műszakiaknak. Műszaki Könyvkiadó. Budapest. 2000. illetve későbbi kiadás
Farkas András: Illusztráció és ábragyűjtemény. Tansegédlet. VMI. 2004. 46 oldal internetről letölthető (OE háló)
Tóth Gábor: Men. vázlatok Tansegédlet, VMI. 2017.
Ajánlott irodalom: P. Kotler: Marketingmenedzsment, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 2008.