Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Viktor Oktatók: Tóth Gábor;
 
Előtanulmányi feltételek: makroökonómia
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: a munkaerő a gazdaság egyik legfontosabb erőforrásának, a hazai és nemzetközi kínálati és keresleti feltételeinek megismertetése
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
írásbeli prezentáció
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés: a munkagazdaságtan alapfogalmai, a munkaerőpiac áttekintése. Elméleti alapok: kereslet, kínálat, bér.
Közgazdaságtani alapok. A munkaerőpiac hazai helyzetének elemzése I. módszertani alapok, eredmények, statisztikai adatok (eloszlások, átlagbérek stb.).
Munkaerő-kereslet meghatározása, rugalmasságok. A munkaerő költsége, jogi alapok
2. A munkaerő-kereslet meghatározása a vállalaton belül, bérmeghatározás, jogi alapok, a munkaerő felvétel folyamatának gyakorlati folyamata I.
A munkaerő kínálati oldala. A munkavégzésre vonatkozó döntés, család és életciklus
A munkaerőpiac hazai helyzetének elemzése II. Egyenlőtlenségek és diszkrimináció a magyar munkaerőpiacon. Munkanélküliség, inaktivitás a magyar munkaerőpiacon.
3. A kínálat és a kereslet találkozása, béralku. A munkaköri illeszkedés.
A munkaerő-felvétel gyakorlatának folyamata. A kiírástól a munkaszerződésig. Esettanulmány, szituációs gyakorlat.
4. Oktatás és továbbképzés, szakképzés, avagy beruházás a munkaerőbe. A humán tőke és a kreatív tőke meghatározása, regionális megoszlása.
A magyar piac bemutatása, a felsőoktatás iránti kereslet, az iskolázottság és a kereset kapcsolata. A kreatív tőke regionális megoszlása
Munkavállalói mobilitás, nemzetközi kapcsolatok hatása.
5. Az EU munkaerőpiaca. Általános szabályok, főbb piacok bemutatása. Magyarország az EU munkaerőpiacán, nemzetközi kapcsolatok és lehetőségek.
Szakszervezetek. Foglalkoztatás politika, minimálbér meghatározása.
A közszféra jellemzése. Összefoglaló esettanulmány
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírás feltétele a beadandó házi dolgozat elkészítése a szorgalmi időszakban (ennek eredménye maximum 15%-ban beszámíthat a végső érdemjegybe).
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: - Órai előadás és gyakorlat anyaga
- R. Smith – R. G. Ehrenberg (2003): Korszerű munkagazdaságtan, Panem Kiadó, Budapest kijelölt fejezetei
Ajánlott irodalom: Vámosi Tamás: Munkaerő-piaci ismeretek (e-learning tananyag)
PTE, 2013.