Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Viktor Oktatók: Tóth Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A biztosítás gazdasági szerepének, a vállalati gazdálkodásban, valamint a kockázatkezelésben való szerepének bemutatása és megismertetése
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
egy Zh és egy írásbeli prezentáció
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kockázat fogalma, kezelésének módjai
2. A Risk Management, mint komplex kockázatkezelési mód
3. A biztosítás kialakulása, sajátosságai
4. A biztosítás makro-és mikrogazdasági szerepe
5. A biztosítás ágai, ágazati sajátosságai. A biztosítás jogi szabályozása
6. A biztosítási piac sajátosságai és szereplői, a biztosítási marketing sajátosságai
7. A biztosítási díj számításának elmélete, gyakorlati díjkalkuláció
8. Kockázatelbírálás a nem-élet biztosításban, a kárrendezés elmélete
9. Biztosításfelügyelet szervezete és funkciói
10. A vállalkozások biztosítása, vagyonbiztosítások és kiegészítő vagyonbiztosítási módozatok
11. Gépjárműbiztosítások. Általános felelősségbiztosítás
12. A kárrendezés gyakorlata
13. Zh írása
14. Esettanulmányok, prezentáció
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
az aláírás feltétele: a ZH és házidolgozat elkészítése
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga eredményéhez, a prezentáció 10 %-kal járul hozzá
 
Kötelező irodalom: 1995. évi XCVI. Törvény a biztosító intézetekről és a biztosítási tevékenységről, a 2000. évi XCVIII. tv.
PTK, a biztosításról
Tóth Gábor: Biztosítási ismeretek (jegyzet), Budapest, 2008.
Ajánlott irodalom: P. Kotler: Marketing management, Műszaki, Budapest, 2008.