Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Gépészmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Tóth Gábor;
 
Előtanulmányi feltételek: Vállakozásgazdaságtan
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók felkészítése a menedzseri munka legfontosabb elvi és gyakorlati sajátosságaira a modern piacgazdaság körülményei között.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
ZH-k és csoportos írásbeli prezentáció
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Menedzsment természete és általános vonásai, irányzatok
2. Menedzsment változó környezete, a tervezés, mint elsődleges funkció
3. Üzleti tervezés, stratégiai menedzsment.
4. Döntéshozatal, kreatív problémamegoldás, innováció
5. A szervezési funkció. Szervezetek és szervezeti kultúrák.
6. Emberi erőforrás menedzsment, kommunikáció. Ösztönzési (motivációs) elméletek
7. 1. ZH
8. Marketing menedzsment
9. Szervezetfejlesztés és változásmenedzsment
10. Az ellenőrzési funkció
11. Projektmenedzsment
12. Termelésmenedzsment
13. Nemzetközi menedzsment
14. 2. ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Aláírás feltétele: a ZH-k sikeres megírása és a csoportos prezentáció határidőre történő leadása.
A vizsgajegy kialakításához a prezentáció 10 %-kal járul hozzá.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Kocsis József: Menedzsment – műszakiaknak. Műszaki Könyvkiadó. Budapest. 2000. illetve későbbi kiadás
Farkas András: Illusztráció és ábragyűjtemény. Tansegédlet. VMI. 2004. 46 oldal internetről letölthető (OE háló)
Tóth Gábor: Men. vázlatok Tansegédlet, VMI. 2017.
Ajánlott irodalom: P. Kotler: Marketingmenedzsment, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 2008.