Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes Oktatók: Dr. Piricz Noémi;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja a hallgatók megismertetése az EEM azon eszközeivel, rendszereivel és folyamataival, amelyekre menedzserként szükségük lehet. További
cél, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a megismert eszközök alkalmazásába. Valamint cél, hogy a hallgatók EEM szemléletét a XXI. századi legújabb
gondolatok mentén formáljuk
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Félévközi követelmények: aktív részvétel a gyakorlatokon, 1 prezentáció megtartása, 1 zh megírása.
A zh anyaga az előadásokon, ill. a gyakorlatokon hangzanak el, ill. a tankönyvben olvasható és tanulható meg. Előadásra nem kötelező járni, de
javasolt a részvétel.
A vizsgaidőszakban írásbeli vizsgával lehet a tárgyat teljesíteni (amennyiben a hallgató kapott aláírást).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Áttekintés az emberi erőforrás menedzsmentről
Az emberi erőforrás menedzsment befolyásolói és mozgatórugói
2. Az emberi erőforrás menedzsment tervezési rendszere: stratégiák, tervezés, értékelés
3. Erőforrás-biztosítási rendszerek: toborzás, kiválasztás, beillesztés és leépítés
4. A foglalkoztatás aktuális jogi kérdései
5. Teljesítménymenedzsment és teljesítményértékelési rendszerek
6. Interkulturális menedzsment
7. ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az érdemjegy kialakításának módjai:

A) Megajánlott jegy kialakításának módja a félévi munka alapján (mivel a tárgy félévközi jegy-es):
- beadandó: max. 40% (részletek a Moodle-ban)
- 1 zh: max 60%
B) Írásbeli vizsgadolgozat a vizsgaidőszakban:
A vizsgadolgozatban tananyaga a Moodle-ben lesz elérhető

Az érdemjegyek kalkulációja mindkét esetben az összpontszám alapján:
0-50%-ig elégtelen (1)
51-64%-ig elégséges (2)
65-75%-ig közepes (3)
76-88%-ig jó (4)
89-100%-ig jeles (5)

A beadandó semmilyen formában nem pótolható.
A vizsgadolgozat módja: írásbeli
 
Kötelező irodalom: - Tananyag a Moodle-ban
- Karoliny Mártonné – Poór József (2010): Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv - Rendszerek és alkalmazások. 5. átdolgozott kiadás, CompLex
Kiadó (A Kari Könyvtárban megtalálható)
Abraham Maslow: Elmélet az emberi motivációról
Frederick Herzberg: Még egyszer: Miként motiválja alkalmazottait?
Douglas McGregor: X-elmélet, Y-elmélet
Csíkszentmihályi Mihály: Flow
Daniel Pink: Motiváció 3.0, Ösztönzés másképp