Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: dr. László Gábor Oktatók: Gombaszögi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók ismerjék meg a minőségirányítási rendszerek legfontosabb jellemzőit.
Képesek legyenek kidolgozni a munkahelyükön a TQM szemléletű minőségirányítási rendszer egyes elemeinek követelményeit.
Sajátítsák el a folyamatos fejlesztés szemléletét, a vevőközpontúság érdekében.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1 Zárthelyi, 1 beadandó esszé, kiselőadás

A tantervben előírt gyakorlatok órarend szerinti látogatása kötelező. A hiányzásokra a TVSZ előírásai érvényesek.

A gyakorlatokon való aktív részvétel kötelező, melynek ellenőrzése jelenléti ívvel valamint a gyakorlatot megelőző előadás anyagának esetenkénti
számonkérésével történik. A gyakorlaton való megjelenés érvénytelenné válik azoknál a hallgatóknál, akiknél az előadáson elhangzott tananyagban
teljes járatlanság tapasztalható.
Az aláírás megszerzésének feltétele a félév során az előadásokhoz kapcsolódó feladatsorok megoldása a gyakorlatokon, valamint egy zárthelyi dolgozat
megírása a 8. héten az előadás idejében.
A beadandó házi dolgozatot legkésőbb a 6. oktatási héten (március 23-éán 24.00-ig) kell e-mailen elküldeni. (gombaszogi.ildiko@kgk.uni-obuda.hu
címre)
A dolgozat címe: Minőségfejlesztés, ahogy én látom egy konkrét szervezetben
(terjedelme 3-4 oldal, ami minimum 6000 karakter szóközök nélkül, ezen felül lehet + borítólap, +kép + melléklet, WORD formátumban)
Formai követelményei megfelelnek a szakdolgozat formai követelményeinek. (lsd. Szabályzatok!)
A dolgozat ÖNÁLLÓ gondolatokat kell tartalmazzon, szubjektív jellegű, az elsajátított szakkifejezés rendszerre kell épüljön.
A ZH megírásának feltétele a házi dolgozat határidőre történő elküldése. Amennyiben a hallgató nem teljesíti ezt, letiltásra kerül.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A minőség fogalma, a vevői elvárások. Számszerűsíthető és nem számszerűsíthető jellemzők.
2. Előadás: Minőségmodellek. A minőségmenedzsment fejlődésének fontosabb szakaszai és jellemzői.
3. A minőséget meghatározó környezeti és belső, szervezeti tényezők.
4. Előadás: A TQM alapelvei. Vevői igények megismerése. Folyamatos javítás, a PDCA-ciklus. Alkalmazottak bevonása.
5. TQM megvalósításának lépései. A TQM hatása
6. Előadás: Minőségfejlesztési technikák I.
7. Minőségfejlesztési technikák II.
8. Előadás: ZH
9. A Toyota termelési rendszer
10. Oktatási szünet
11. A vevő és dolgozói elégedettség vizsgálata. TQM szemléletű szervezetfejlesztés.
12. Előadás: Az ISO 9001:2015. szabvány
13. EFQM modell, A MIR kapcsolata más irányítási rendszerekkel. Kiselőadások
14. Előadás: Lean menedzsment
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Aláírás feltétele az elfogadott zh és a beadott esszé.
A pótlás módja: lásd TVSZ
Aláírás pótlására akkor van lehetősége a hallgatónak, ha a szorgalmi időszakban megírta a zh-t (vagy annak pótlását a 13.héten).
Vizsga jegy be 50% arányban beleszámít a zh eredménye
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli, a vizsgaidőszak utolsó hetében szóbeli
 
Kötelező irodalom: Elektronikus tananyag a Moodle rendszerbe feltöltve

K. Jeffrey Liker: A Toyota-módszer - 14 vállalatirányítási alapelv (HVG Könyvek kiadó, 2008)
Ajánlott irodalom: Dr Drégelyi-Kiss Ágota Minőségbiztosítás BGK-3047 Budapest, 2013
Dr. Koczor Zoltán: Minőségirányítási rendszerek fejlesztése TÜV Rheiland Akadémia Budapest, 2010
Mike Rother: Toyota-kata HVG Kiadói Rt., 2014
Eric Ries: Lean startup HVG Kiadói Rt., 2013
 
Egyéb segédletek: Órai feladatlapok
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
MSZ EN ISO 9001:2015