Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudmányi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BA alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Dr. Lehotai Lilla;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A személyközi kommunikáció általános összefüggésrendszerének bemutatása. A gazdaságban és a vállalatok profitorientált működésében, valamint az
egyéni érdekérvényesítésben szerepet játszó kommunikációs helyzetek értelmezésének és kezelésének elsajátítása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az üzleti kommunikáció jellemzői
2. Verseny, együttműködés és a bizalom az üzleti életben
3. A kommunikáció verbális és non-verbális eszközei
4. Kommunikáció folyamata, az üzenet összetevői
5. Önismeret, emberismeret a kommunikációban
6. Információátadás nehézségei
7. A tranzakció-analízis elmélete
8. Szünet miatt elmarad
9. Érdekérvényesítési formák, a meggyőzés eszközei
10. A meghallgatás művészete
11. Az üzleti tárgyalás felépítése
12. Zárthelyi dolgozat
13. Kommunikációs stílusok
14. Üzleti kommunikációs helyzetek vizsgálata
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Zárthelyi dolgozaton min. 51 % + gyakorlati feladatok megoldása
 
Kötelező irodalom: Ferenczi Éva: Üzleti kommunikáció jegyzet
Schulz von Thun, Friedmann: A kommunikációs zavarai és feloldásuk
Ajánlott irodalom: Papp Lászlóné: Üzleti kommunikáció, Szöveggyûjtemény BMF KGK 4001, 2010
Ajánlott irodalom: Dr. Pintér Zsolt: Hogyan csináljunk karriert? 2008
Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll KJK. 1997