Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla Oktatók: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 3 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A polgári jogi jogviszonyok ismeretén keresztül a gazdaság magyarországi jogi szabályozása. Magyarország Alaptörvényéből kiindulva a Polgári
Törvénykönyv 3. könyve és 6. könyve rendelkezései alapján megfelelő ismeretek megszerzése a gazdasági jog területén.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az előadásokon a részvétel kötelező.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyv, szerkezete, Harmadik Könyv, struktúra.
2. A jogi személy fogalma, sajátosságai. Gazdálkodó szervezetek, gazdasági társaságok.
3. Egyesület, alapítvány, nonprofit gazdasági társaság.
4. 2006. évi V. törvény, cégeljárás, alapfogalmak.
5. Átalakulás, egyesülés, szétválás. Jogutód nélküli megszűnés.
6. A gazdasági társaságok szervezetére, vezető tisztségviselőire vonatkozó szabályok, a társaság képviselete.
7. A gazdasági társaságok működése: határozatok felülvizsgálata, tag kizárása, kisebbségi jogok.
8. A gazdasági társaságok törvényes működésének biztosítékai: felügyelő bizottság, könyvvizsgáló, cégbírósági törvényességi felügyelet.
9. Közkereseti társaság és betéti társaság.
10. Korlátolt felelősségű társaság. Mellékszolgáltatás, pótbefizetés, üzletrész.
11. Részvénytársaság. Részvény, részvényfajták.
12. Végelszámolás, felszámolási eljárás, csődeljárás. Kötelmi jog. Kötelem, jogviszony, szerződés. Adásvétel, az adásvétel különös nemei, az adásvételi szerződés altípusai. Vállalkozási típusú szerződések.
13. Elővizsga
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga.
 
Kötelező irodalom: Pázmándi Kinga (szerk. 2014): Üzleti jog, Typotex
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Magyarország Alaptörvénye
MOODLE rendszerbe feltöltött tananyagok
Ajánlott irodalom: