Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: dr. László Gábor Oktatók: dr. László Gábor;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVIN33MNB, GVMMD11MNB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Az információmenedzsment alapvetõ fogalmainak és azok egymással való
kapcsolatainak megismerése az eddig tanult tárgyak ismeretanyagára építve. Az IM
technológiai trendjeinek és rendszereinek áttekintése.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Tájékoztató a félévi munkáról, követelmények ismertetése a hallgatókkal. Az információ
jelentõsége – fogalmak, értelmezések, definíciók.
2. Adat, információ, tudás összefüggései. Az információs-tudásfolyamatok funkcióinak és
egymásra épülésének megismerése. Tudás-vizualizáció.
3. Az infokommunikációs technológiák korszaka; az Internet üzleti és a mobil megoldások
alkalmazásai.
4. Az információrendszerek gazdasági szerepe. A Digitális gazdaság – Szoftverpiac.
5. Információ- és tudáspiac. Információbrókerek.
6. Az információs és a tudástársadalom kihívásai a vállalatok számára.
7. Az informatikával támogatott szervezetek mûködésének függõsége a technológiától.
Fejlõdési trendek.
8. Információ és döntéshozatal. A szervezet és az információs rendszerek.
9. Szervezeti tudásrendszer. Az információmenedzsment feladatai vállalaton belül
10. Információ- és informatikai biztonság, adatvédelem.
11. Informatikai stratégia tervezése. IT beruházások értékelése.
12. E-kereskedelem, E-kormányzat.
13. Az információ- és tudásmenedzsment gyakorlati kérdései.
14. Az információ- és tudásmenedzsment gyakorlati kérdései.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli vizsga.
Teljesítmény Érdemjegy
- 50 % (1) elégtelen
51 % - 63 % (2) elégséges
64 % - 75 % (3) közepes
76 % - 88 % (4) jó
89 % - (5) jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Aláírás feltétele: tudástérkép határidõre történõ beadása. Határidõ elmulasztása esetén pótlásra nincs lehetõség.
Írásbeli vizsga, az órai anyag és a kötelezõ irodalom alapján.
 
Kötelező irodalom: Szabó - Hámori: Információgazdaság. Digitális kapitalizmus vagy új gazdasági rendszer? Akadémiai
Kiadó Rt., Budapest, 2006.
Valamint az elhangzó órai anyagok.
Ajánlott irodalom: Sapphiro -Variant: Az információ uralma - A digitális világ gazdaságtana, Geomédia Kiadói Rt.,
Budapest, 2000.
Barabási A.: Behálózva. Magyar Könyvklub, Budapest, 2003.
Tapscott, D. - Williams, A.: Wikinómia. HVG Könyvek, Budapest, 2007.
Battelle, J.: Keress! HVG Könyvek, HVG Kiadói Zrt., Budapest, 2006.
Malseed, M. - Vise, David A.: A Google sztori - az internetkorszak legnagyobb sikere, K.U.K. Könyvés
Lapkiadó Kft. 2009.
Gates, B.: Üzlet @ gondolat sebességével. Alexandra kiadó, Pécs, 2006.
Wallace, P.: Az internet pszichológiája. Osiris kiadó, Budapest, 2002.
Young, J., Simon, W.: Steve Jobs és az Apple sikertörténete. Lexecon Kiadó, Gyõr. 2009.
Raffai: Az információ - Szerep, hatás, információmenedzsment, Palatia Nyomda és Kiadó, 2006.
Davenport, T. - Prusak, L.: Tudásmenedzsment. Kossuth Kiadó Budapest. 2001.
Dobay P.: Vállalati információmenedzsment, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003.
Futó Iván - Molnár Bálint - Gerencsér András: Válogatott fejezetek az információmenedzsment
témakörébõl, Elektronikus anyag. Elérhetõség: http://mek.oszk.hu/01200/01254/
Sveiby, K. E.: Szervezetek új gazdasága: a menedzseri tudás, KJK-Kerszöv, 2001.
 
Egyéb segédletek: A tárgy honlapján közzétett anyagok. Minták, prezentációk, amelyek az OE Moodle
keretrendszerébõl, vagy az elsõ órán bemutatott tanszéki, illetve egyéb keretrendszerbõl tölthetõk le
azonosítás után (alapértelmezésben a hallgatók Neptun bejelentkezéséhez használt azonosítója).
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgyat a hallgatóság észrevételeinek alapján korszerûsítjük. Oktatói munka hallgatói véleményezése. A
tárgyból igény szerint konzultációt tartunk. Lehetõség van TDK dolgozatok írására is a tárgyhoz kapcsolódó
témákból.