Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Szemere Tibor Pál;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A nemzetközi marketing című kurzus fő célja a hallgatók felkészítése a határokon túl lebonyolított üzletek marketingmenedzselésének kihívásaira és
problémáira, gyakorlatorientált megoldási mechanizmusok segítségével.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
• Az előadásokon és a gyakorlaton való részvétel kötelező, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
• A házi dolgozat határidőre történő leadása és annak prezentálása az aláírás feltétele.
• A házi dolgozat: egy konkrét termék nemzetközi piaci bevezetésének bemutatása és prezentálása esettanulmány formájában a szorgalmi
időszak 11. hetéig elkészítve és leadva. Az esettanulmány elkészítése is az aláírás megszerzésének feltétele! Az esettanulmány nem határidőre
történő elkészítése és leadása nélkül a hallgató letiltásra kerül!
• A félév során két írásos zárthelyi a 6. és 9. héten.
• A zárhelyi dolgozatok pótlása a 14. héten lehetséges azok számára, akik a kijelölt időpontban a dolgozatokat nem írták meg, vagy nem
szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges pontszámot.
• Azon hallgatók számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket a pótlás nem engedélyezett, az aláírás megtagadásra
kerül. Az aláírás megszerzésének feltétele a két zárthelyi dolgozat minimum 51%-os teljesítése és az esettanulmány leadása és prezentálása.
• A félév és a zárthelyi dolgozatok értékelése a tantárgy tananyagából (szerzett pontok a megszerzett pontok %-ában)
- 0 – 50 %: elégtelen (1);
- 51 – 61 %: elégséges (2);
- 62 – 73 %: közepes (3);
- 74 – 85 %: jó (4);
- 86 - 100 %: jeles (5).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés a nemzetközi marketingbe.
2. A kulturális környezet: különbségek, változások.
3. A nemzetközi üzleti gyakorlat. Szokások. Etika.
4. A földrajzi, politikai és a jogi környezet.
5. A fogyasztói magatartás összetevői és jellemzői.
6. 1. ZÁRTHELYI DOLGOZAT (max. 50 perc)
Nemzetközi marketing a szervezeti piacon.
7. Nemzetközi piackutatás.
8. Külpiaci megjelenés, Termékpolitika.
9. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT (max. 50 perc)
Értékesítés-elősegítés. Nemzetközi értékesítési csatornák.

10. Az árpolitika kialakulása, globális és lokális árak.
11. HÁZI DOLGOZAT leadása, prezentálása
12. Házi dolgozat prezentálása
13. Új tendenciák a nemzetközi marketingben.
14. Zárthelyi dolgozatok pótlása (max. 50 perc)
Konklúziók
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli
 
Kötelező irodalom: Tóth Tamás: Nemzetközi marketing, Akadémiai Kiadó, 2008
Ajánlott irodalom: Philip Kotler- Kevin Lane Keller: Marketing-menedzsment, Akadémiai Kiadó, Budapest 2008.
Tina Seeling: What I Wish I Knew When I Was 20., HarperCollins Publisher, New York,NY., 2009.