Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. Kelemen-Erdõs Anikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja a marketingkutatás elméleti, módszertani megalapozása, továbbá gyakorlati alkalmazás a kereskedelmi marketing területén.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele az évközi feladatok megoldása, beadása, illetve prezentációja (30 pontból legalább 15 pont).
Zárthelyi dolgozat legalább 50%-os teljesítése (20 pontból legalább 10 pont).
Az előadásokon, illetve szemináriumokon való megjelenést a TVSZ szabályozza.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Marketingkutatás elméleti megközelítés, a marketingkutatás diszciplináris háttere, Döntéstámogató Rendszer
2. Marketingkutatás tervezése; Szekunder kutatás
3. Kvalitatív módszerek
4. Mérés, skálák típusai, alkalmazhatósága
5. Kvantitatív módszerek
6. Mintavételi eljárások
7. Kérdőív szerkesztés
8. Adatgyűjtési módszerek
9. Terepmunka, statisztikai kiigazítás
10. Adatelemzés módszertana I.
11. Adatelemzés módszertana II.
12. Piackutató cég kiválasztása, briefing
13. Alkalmazott marketingkutatás a kereskedelemben
14. Prezentációk
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Követelmény az írásbeli vizsga legalább 50%-os teljesítése (50 pontból legalább 25 pont).
91-100 pont jeles
79-90 pont jó
66-78 pont közepes
51-65 pont elégséges
50- 0 pont elégtelen
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Gyulavári Tamás – Mitev Ariel – Neulinger Ágnes – Neumann-Bódi Edit – Simon Judit – Szűcs Krisztián: A marketingkutatás alapjai, Akadémiai
Kiadó, Budapest, 2015.
Ajánlott irodalom: Hoffmann Márta, Kozák Ákos, Veres Zoltán: Bevezetés a piackutatásba. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009.
Horváth Dóra, Mitev Ariel Alternatív kvalitatív kutatási kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest, 2015.
Kvale, Steinar: Az interjú. Bevezetés a kvalitatív kutatás interjútechnikáiba. Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest, 2005.
Malhotra, Naresh, szerk. Simon Judit: Marketingkutatás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010.
Vicsek Lilla: Fókuszcsoport, Osiris Kiadó, Budapest, 2006.