Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Szemere Tibor Pál;
 
Előtanulmányi feltételek: GGXKG1KBLE
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvetõ közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A
makroökonómiai jelenségek, kapcsolatrendszerek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértését, a gazdasági kérdésekben való
eligazodást segítjük. A tantárgy előkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdasági tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációk TVSZ szerinti látogatása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Makroökonómiai alapfogalmak. A makrogazdaság teljesítményének mérése. A makrogazdasági körforgás. Fogyasztás és megtakarítás, beruházás.
2. Egyensúlyi jövedelem, IS függvény. A pénz és pénzpiac, LM függvény. Az árupiac és a pénzpiac együttes egyensúlya. Az IS – LM modell.
3. Az árupiaci kereslet levezetése. Munkapiac és a makrokínálati függvény levezetése. Makroegyensúly.
4. Munkanélküliség. Az infláció lényege, fokozatai, okai. Gazdasági növekedés és mûszaki haladás.
5. Az állam szerepe a gazdaságban. A költségvetési politika és a monetáris politika eszközei. Nyitott makrogazdaság.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A sikeres vizsga érdemjegye a következőképpen alakul: 50 % alatt:
- 0 – 50 %: elégtelen (1);
- 51 – 61 %: elégséges (2);
- 62 – 73 %: közepes (3);
- 74 – 85 %: jó (4);
- 86 - 100 %: jeles (5).
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Horváth I. - Láhm Sz. - Medve A: Makroökonómia Szemelvénygyûjtemény 2004.
Véghné dr. Vörös Mária-Derecskei Anita-Horváth István: Makroökonómia példatár 2007
Ajánlott irodalom: Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan I. KJK, 1990
Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000
Meyer Dietmar – Solt Katalin: Makroökonómia Aula, 1999