Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kóczy Á. László Oktatók: Dr. Kolnhofer-Derecskei Anita;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A statisztika eszköztárának és gyakorlati alkalmazásának megismertetése. A mutatók képzésének, számításának bemutatása, elemzési technikák elsajátítása. A gazdasági élet különbözõ területeinek jellemzésére, elemzésére legalkalmasabb módszerek, mutatószámok megismertetése. A mintavételi, becslési módszerek bemutatása, elemzési technikák elsajátítása. Hipotézisvizsgálat. Bevezetés a két- és többváltozós regressziószámításba.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
7. ZH
13. ZH
- Az elõadásokon és a gyakorlatokon való részvétel (a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben meghatározott mértéket.)
A félév során 2 db zh dolgozat kötelezõ megírása; ezek pontszáma határozza meg a félévközi jegyet. A dolgozatok idõtartama 45 perc.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Statisztikai sokaság, adat, mérés. Viszonyszámok I.: megoszlási, dinamikus és intenzitási viszonyszámok. Átlagok. (1. fejezet)
2. Ismérv, ismérvek fajtái. Gyakorisági sorok és grafikus ábrázolásuk. Helyzetmutatók. Idõbeli ismérv szerinti elemzés (2. fejezet)
3. Sokaságok több ismérv szerinti elemzése (3. fejezet)
4. Fõátlagok (összetett intenzitási viszonyszámok) különbségének és hányadosának vizsgálata standardizálás módszerével (4. fejezet)
5. Érték-, ár- és volumenindex számítása aggregát formában. Érték-, ár- és volumenindex számítása átlagformában, az indexek összefüggése (5. fejezet)
6. Mintavétel: mintavételi eljárások, a mintajellemzõk tulajdonságai (6. fejezet)
7. I. ZH (1-5. fejezet)
8. A statisztikai becslés. A becslõfüggvények elvárt tulajdonságai; intervallumbecslés. A konfidenciaintervallum meghatározása. (7. fejezet)
9. Hipotézisvizsgálat. Egy- és kétmintás statisztikai próbák. (8. fejezet)
10. Kétváltozós korreláció és regressziószámítás I. (9. fejezet)
11. Többváltozós korreláció és regressziószámítás. (10. fejezet)
12. Idõsorok összetevõinek vizsgálata. Összetevõk; trendszámítás; szezonalitás vizsgálata. Elõrejelzés. (11. fejezet)
13. II. ZH (6-11. fejezet)
14. Pót Zh (1-11. fejezet)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Elégtelen vagy nem megírt dolgozat a szorgalmi idõszakban egyszer pótolható a 14. héten.
A félévközi jegy kialakításának módszere:
A maximálisan elérhetõ pontszám függvényében:
0 – 50 % elégtelen(1)
51 – 62 % elégséges(2)
63 – 74 % közepes (3)
75 – 85 % jó (4)
86 – 100 % jeles (5)
Elégtelen félévközi jegy javítására nincs lehetõség!
 
Kötelező irodalom: Általános statisztika I-II. /és Pédatár/ sz: Korpás Attiláné dr., Nemzeti Tankönyvkiadó 1997.
 
Egyéb segédletek: Mintafeladatsorok, eredmények az oktató oldalán lesznek elérhetõk.