Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szûts István Oktatók: Dr. Szûts István;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A döntéselméleti rendszerek elméleti alapjainak megismerésén keresztül bevezetni a hallgatókat a döntéselméleti módszerek fejlesztésének és alkalmazásának rendszertanába. A hagyományos döntési módszerek és a döntés pszichológiájából kiindulva a különbözõ döntéselméleti módszerek és rendszerek módszertanának megismerése és önálló egyszerû döntéstámogató rendszer kidolgozása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének feltétele a 4. konzultációs héten írt zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése vagy az otthon elkészítendõ házi dolgozat idõbeni leadása (utolsó konzultáció)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Döntéselméleti alapok. A problémamegoldás rendszerelméletû elmélete, döntéselméleti irányzatok, döntéselméleti modellek.
A döntés pszichológiája. A Személyiség és a döntéshozatal
2. Döntéselméleti módszerek. Normatív, racionális modellek, leíró döntéselméleti módszerek, a döntések racionalitása és etikája. Csoportos döntési módszerek.
Kockázat és döntés. A kockázat döntéselméleti felfogása, kockázatelemzés, a valószínûség elmélet különbözõ irányzatai. A döntéselmélet kvantitív módszerei.
3. Szakértõi rendszerek. A szakértõi rendszerek jellemzõi, a szakértõi rendszerek felépítése. A szakértõi rendszerek és az informatika (hardver, szoftver, kommunikáció) fejlõdése. A szakértõi rendszerek struktúrája, a tudás informatikai kezelése. A bizonytalanság kezelése. Következtetési eljárások.
Mesterséges Intelligencia. Tudásalapú rendszerek elméleti alapjai, kezelési módszerek. A mesterséges intelligencia alaptechnikái.
4. A szakértõi rendszerek alkalmazásai. A szakértõi rendszerek fejlesztése, az alkalmazható programozási nyelvek. Orvosi, geológiai, kémiai, matematikai, folyamatszabályozási, üzleti, pénzügyi, távközlési, katonai alkalmazások. Felsõvezetõi információs rendszerek.
A szakértõi rendszerek társadalmi hatása. Technológiai hatás, pszichológiai hatás. Összefoglaló áttekintés a félév teljes anyagáról.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A ZH feladat megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendõk. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A ZH és vizsgadolgozatban maximálisan 100 pont érhetõ el. A zárthelyi és vizsga értékelése következõképpen alakul: 0 – 50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4); 87 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli beszámolóra nincs lehetõség. Igazolt hiányzás, ill. sikertelen ZH esetén egyszer lehet pótolni a TVSZ szerint.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga
 
Kötelező irodalom: Sántáné-Tóth E., Biró M., Gábor A., Kõ A. és Lovrics L., (szerk.: Sántáné-Tóth E.), "Döntéstámogató rendszerek", PANEM Könyvkiadó, Budapest, 2008.
Zoltayné Paprika Zita „Döntéselmélet”, Alinea Kiadó, Budapest, 2002, 2005.
Ajánlott irodalom: „Vezetõi döntéstámogató és elektronikus üzleti megoldások Magyarországon” (szerkesztõ: Hetyei József) Komputerbux, Budapest, 2001.
Baracskai Zoltán, „Követõ nélkül nincs vezetõ”, Myrror Média, Budapest, 2004.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen