Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudmányi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelezõ Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. Varga János;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató eligazodjon a vállalatok pénzgazdálkodásában, megismerje a vállalati pénzügyek specialitásait, különösen a finanszírozásra és a
beruházás értékelésre vonatkozó ismereteket. További cél, hogy a hallgatók megismerjék a modern vállalati pénzügyek eszköztárát, és képessé váljanak a
vállalatok alapvető pénzügyi dokumentumainak értelmezésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
írásbeli vizsga a tantárgy tananyagából
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalati pénzgazdálkodás, pénzügyi kapcsolatok, vagyon
2. Finanszírozási stratégia alapelvei, fajtái
3. Belső finanszírozási formák
4. Külső finanszírozási formák
5. Hitelezés, hitelképesség, Pénzügyi teljesítmény mérésének mutatói
6. Lízing, lízingpiac
7. Faktorálás, faktorpiac
8. Befektetési stratégia. Finánc és reálbefektetések
9. Beruházás-gazdaságossági számítások elmélete és gyakorlata
10. Számítási feladatok gyakorlása
11. Zárthelyi dolgozat írása
 
Kötelező irodalom: Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Vállalkozások pénzügyei, egyetemi jegyzet, ÓE-KGK (elektronikus tananyag)
Pappné Dr. Nagy Valéria: Bevezetés a pénzügyi matematika alapjaiba, Gyakorló feladatok, ÓE-KGK (elektronikus tananyag)
Ajánlott irodalom: Illés Ivánné dr. Társaságok pénzügyei, Saldo 2003
Illés Ivánné dr. Példatár a Társaságok pénzügyeihez, Saldo 2003.Balogh László: Vállalati pénzügyek példatár. - [Bp.]: Aula, 2003.
Brealey – Myers: Modern Vállalati Pénzügyek 1.-2., McGraw Hill – Panem, 1992.
Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor (INVENT Kiadó, Budapest 2003)
Sándorné Új Éva: Pénzügyek mindenkinek (Variant-Media Kiadó, Budapest 2001)