Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Saáry Réka;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTMA11KLD
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja a vállalaton belüli stratégiai és operatív marketingdöntések kialakításához és megvalósításához szükséges módszerek és készségek
elsajátíttatása. A félév során az egyéb tárgyakban tanultak szintetizálására, az elméleti tudás stratégiai tervezési döntésekbe való integrálására
törekszünk. Különös figyelmet fordítunk a marketing elméletben és- gyakorlatban bekövetkezett változásokra, az újabb marketingfelfogásokra és
módszerekre, egyebek között a kapcsolatépítés, a modern marketing eszközrendszerének megismerése a menedzsment komplex döntési környezetében.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1 vállalat marketing tervének összeállítása és prezentációja
A félév aláírásának feltétele:
- csoportos munka keretében a házi dolgozatok és a kiselőadások teljesítése.
- a gyakorlati feladatok (házi dolgozatok) prezentációjának megtartása és a dolgozatok írásbeli formájának kijelölt határidőre történő
teljesítése
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Marketing alapok, új felfogások, holisztikus marketingkoncepció A stratégiai marketingmenedzsment feladatai, marketingtervezési alapok
2. Helyzetelemzés, módszertanok áttekintése, elmélyítése, Portfolióelemzés lehetőségek, kritikák
3. Versenyhelyzet elemzés, versenykörnyezet elemi, módszertanok Szegmentáció (LDA, klaszterezés és döntési fák), célpiaci marketing, pozicionálás
4. Vállalati szintű stratégiák: piaci cél típusú, földrajzi alapú stb, vállalati részstratégiák
5. Kapcsolati marketing alapok, : Szervezetfelépítési elvek és a marketingfunkció megvalósulása a vállalatoknál. Jogi környezet és etikai kérdések a marketingmenedzsmentben, Hallgatói prezentáció
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsgajegy 2 komponensből áll össze:
Projektmunka: 50%
Vizsgajegy: 50%
 
Kötelező irodalom: Kotler, Philip – Keller, Kevin Lane (2012) Marketingmenedzsment, Akadémiai Kiadó, Budapest
Ajánlott irodalom: Kiss Mariann (2014) Marketing alapjai, Akadémiai Kiadó, Budapest
Józsa lászló (2014): Marketingstratégia, Akadémiai Kiadó, Budapest
Keszey Tamara – Gyulavári Tamás (2016): Marketingtervezés Akadémiai Kiadó, Budapest
Cohen, William (2009): Marketingtervezés Akadémiai Kiadó, Budapest