Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudmányi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelezõ Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Dr. Garai- Fodor Mónika;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTMA11KLD
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók a tantárgy keretében átfogó képet kapjanak a vásárlói döntést befolyásoló tényezők rendszeréről, összefüggéseiről, a vásárlói
döntési mechanizmusról. A hallgatók ismerjék meg a fogyasztás és vásárlás kategóriáit, a fogyasztói- és vásárlói- magatartáskutatás főbb irányzatait,
az aktuális fogyasztói trendeket, a vásárlói magatartás különböző modelljeit.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zh-k: 40%
Projekt feladatok és prezentációjajuk: 40%
Órai aktivitás, évközi munka: 20%
Az órai aktivitás, évközi feladatok nappali és levelező tagozaton tanórai csoport és egyéni munkák, kijelölt határidős feladatok elvégzését jelenti.
Projekt feladat, komplex házi dolgozat. A dolgozatot nappali tagozaton maximum 3 fős csoportban készíthetik el, levelező tagozaton maximum 5 fős
csoportokban, Erasmusos és VK-s hallgatók pedig egyénileg.
1. feladatrész (20 pont)
a) Releváns, időszerű szekunder adatfeldolgozás az adott témáról: az első szemináriumon egyeztetett témák alapján.
Tartalom: Fogyasztói, vásárlói trendek, tendenciák, preferencia rendszerek elemzése, keresleti és kínálati piaci kitekintés. Fontos a pontos
forrásjelölés! (Hazai és nemzetközi print és online adatok felhasználhatóak.) 3-4 oldal
b) A szemináriumokon egyeztetett témában kvalitatív /kvantitatív primer kutatás lebonyolítása (opcionális)
Tartalom: Kutatási célok megfogalmazása, kutatási segédeszköz kialakítása, a mintavétel lebonyolítása, adatok feldolgozása és értékelése, konklúzió
levonása 4-5 oldal
2. feladatrész (20 pont)
Kommunikációs stratégiai koncepció körvonalazása
Tartalom: Szekunder és primer vizsgálatok alapján önálló konklúziók levonása. Konkrét marketingkommunikációs stratégiai javaslatok megfogalmazása,
különös tekintettel a márkaérték vizsgálatokra. Konkrétan milyen célközönségnek, milyen kommunikációs üzenettel, eszközökkel és milyen márkaérték
közvetítésével képzelné el az új termék/szolgáltatás koncepciójának bevezetését a fogyasztói és a szervezeti piacra. Differenciált vagy
differenciálatlan megoldásokat alkalmazna, és miért. 6-7 oldal A dolgozatot kinyomtatva és elektronikusan, a prezentációt elektronikusan és
emlékeztető diák formájában kinyomtatva is le kell adni az adott időpontban a gyakorlatvezető tanárnak. Késett dolgozatokat nem tudjuk elfogadni!
A dolgozatokat javítani, pótolni nem lehet. A csoportoknak csak egy dolgozatot kell beadniuk, a prezentációjában viszont minden készítőnek részt
kell vennie. A dolgozatrészeket egyszerre kell prezentálni, a prezentáció időtartama minden rész esetében: max 10 perc
A dolgozatok formai követelményei:
Times New Roman betűtípus, 13-as betűnagyság, szimpla sortáv, sorkizárt szerkesztés.
A dolgozatok legeleje a fedőlap. Ezen szerepelni kell:
- középen: téma megnevezése
- jobb alsó sarok: készítők neve; neptun kódja, a szak pontos megnevezése, beadás dátuma.
A felhasznált forrásmunkákról minden esetben korrekt irodalomjegyzéket kell készíteni és a szövegközben is korrekten kell hivatkozni. A dolgozathoz
a szükséges mellékleteket minden esetben csatolni kell. Erasmusos és VK-s hallgatók a megjelölt időpontokban tehetnek szóbeli vizsgát. A házi
dolgozat leadása a vizsgán történik, személyesen kel leadni, kinyomtatott formában. A Neptunban meghirdetett vizsgaalkalmakon túl, egyéni
időpontokban kért további vizsgákat a tárgyból nem tartunk.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A fogyasztói magatartás legfőbb hazai és nemzetközi trendjei
A fogyasztói magatartás kulturális tényezői

2. A fogyasztói magatartás legfőbb hazai és nemzetközi trendjei
A fogyasztói magatartás kulturális tényezői

3. A fogyasztói magatartást befolyásoló társadalmi tényezők: Életstílus koncepciók. A csoporthatás érvényesülésének jellegzetességei
4. A fogyasztói magatartást befolyásoló társadalmi tényezők: Életstílus koncepciók. A csoporthatás érvényesülésének jellegzetességei
5. első zh első házi dolgozat prezentációja
6. első zh első házi dolgozat prezentációja
7. A fogyasztói magatartást befolyásoló pszichológiai tényezők
8. A fogyasztói magatartást befolyásoló pszichológiai tényezők
9. második zh és második házi dolgozat prezentációja
10. második zh és második házi dolgozat prezentációja
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Kollokviumi jegy, melyet a hallgatók évközben teljesítenek
Zh-k: 40%
Projekt feladatok és prezentációjajuk: 40%
Órai aktivitás, évközi munka: 20%
 
Kötelező irodalom: Fodor M.- Fürediné K. A.- Horváth. Á: Fogyasztói magatartás egyetemi tankönyv Gödöllő, 2011.
Törőcsik Mária: Vásárlói magatartás Akadémia Kiadó, 2006.
Ajánlott irodalom: Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók Akadémia Kiadó, 2011.
Hofmeister Tóth Ágnes: Fogyasztói magatartás, Aula Kiadó 2003.
Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás trendek, KJK Kerszöv, 2003.
Aktuális cikkek esettanulmányok, a Marketing&Menedzsment, a Kreatív, a Figyelő és a HVG szakfolyóiratokban.