Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika Oktatók: Saáry Réka;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A piackutatás alap módszereinek elsajátítása és alkalmazása marketing területen.
A marketingdöntésekhez szükséges információk megismerése.
Az információk gyűjtéséhez, feldolgozásához és elemzéséhez szükséges módszerek elsajátítása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1 zárthelyi dolgozat
1 házi dolgozat és prezentációja
Csoportos munka keretében történik a házi dolgozatok és a kiselőadások teljesítése.
A gyakorlati feladatok (házi dolgozatok) prezentációjának megtartása és a dolgozatok írásbeli formájának kijelölt határidőre történő teljesítése
a félév aláírásának feltétele.
A prezentáción, ha a csoport valamely tagja igazoltan hiányzik, akkor a többi társnak kell az ő részét is prezentálnia.
A házi dolgozat formai követelménye megegyezik a szakdolgozati formátummal.
A házi dolgozatokat javítani, pótolni nem lehet.

1. házi dolgozat: az első szemináriumon kiosztott termék/ márka/szolgáltatás / piacának elemzése szekunder és szabadon választott primer (
kvalitatív és vagy kvantitatív ) módszer alapján
kötelező a forrásmunka feltüntetése és a kutatási segédeszköz(ök) csatolása
Főbb szempontok a szekunder adatelemzés kapcsán: keresleti, kínálati trendek, fogyasztói preferenciák és azok változása, nemzetközi kitekintés.
primer kutatás esetén: kutatás célja, hipotézisek, eredmények, konklúziók
összesen 8-10 oldal
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés a piackutatásba, primer és szekunder kutatás
2. Primer és szekunder kutatás, ismérvei, módszerei
3. Kutatási jelentés felépítése, kutatási eredmények prezentációja
4. Kutatási jelentés felépítése, kutatási eredmények prezentációja
ZH és hallgatói prezentáció
5. Kutatási jelentés felépítése, kutatási eredmények prezentációja
ZH és hallgatói prezentáció
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Évközi jegy:
zh (50%)
házi dolgozat prezentációja (50%)
A zh-kat és a házi dolgozatokat javítani nem lehet. A házi dolgozatokat pótolni nem lehet. késve leadott házi dolgozat a félév aláírásának
elvesztését jelenti.
 
Kötelező irodalom: Gyenge Balázs: Marketingkutatás Gödöllõ, 2011
Ajánlott irodalom: Veres-Hoffmann-Kozák (2006): Bevezetés a piackutatásba, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1-213. oldal