Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Varga János Oktatók: Dr. Varga János;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A projektmenedzsment elvi alapjainak és gyakorlati módszereinek hatékony, azonnal alkalmazható bemutatása és megismertetése. Ez lehetõvé teszi
projektek átgondolt tervezését, szervezését és megvalósítását, amely a sikeresség záloga.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyik (részbeszámolók, stb.)
7-13 Zh. Írás.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Fogalmi meghatározás. A projekt alapvetõ feltételei, folyamata. A projekt indításának feltételei. A projekt fázisai. A projekt fajtái. A projekt kezdeményezés fázisa. A probléma felismerése,
2. Anyagi és technikai erõforrások biztosítása, környezeti feltételrendszer biztosítása. Mûködési szabályok rögzítése, Poziciók és csoportszerepek meghatározása.
3. Erõforrás biztosítás, gazdálkodás. A projektek indításával kapcsolatos gazdaságossági megfontolások.
4. Projekttervezés. Mûszaki és egyéb tervek készítése, a nagyobb munkafázisok tervének elkészítése.
5. Logikai illetve idõterv készítése. Kapcsolatok meghatározása, idõadatok hozzárendelése, határidõk, átfutási idõk számítása.
6. Kockázatelemzés. A várható problémák felmérése, elkerülésük módjának kidolgozása.
7. Zh. írás.
A projekt végrehajtása. Menedzsment tevékenységek: a tevékenységek összehangolása, idõadatok, kapacitások biztosítása, ellenõrzések.
8. A projekt lezárásának folyamata. Évközi feladat, esettanulmány készítésének elõkészítése, a választott témák értékelése.
9. A projekt értékelése. Az elért eredmények összevetése a kiindulási feltételekkel. Megtérülés és hozam számítások .Összefoglaló jelentés készítése.
10. Projektek és pályázatok. A pályázatok témakörei és a projekt folyamata. Erõforrás biztosítási lehetõségek.
11. Konkrét esettanulmány kidolgozása a projektmenedzsment témakörébõl. (példatár Bef.1 példa)
12. A projektek átvitel-technikai fázisa. A hasznosítható eredmények dokumentálása, új megoldások jogi védelmének biztosítása.
13. Zh írás.
14. A zh. és a készített évközi feladat, esettanulmány kiértékelése, a félévközi jegy megítélése, a félév lezárása..
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A TVSZ-ben megadott lehetõség szerint, pótlás egy alkalommal, a vizsgaidõszak elsõ hetében.
 
Kötelező irodalom: Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes (2014): Projektek menedzselése, egyetemi jegyzet (elekrtonikus) ÓE-KGK
Ajánlott irodalom: Yescombe, E. R. (2008): A projektfinanszírozás alapjai
Peter Hobbs (2011): Projektmenedzsment, Scolar Kiadó, Budapest
Dennis Lock (1998): Projektmenedzsment, Modern Gazdasági Ismeretek
Eric Verzuh (2006): Projektmenedzsment, HVG könyvek, Budapest