Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Saáry Réka;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTMA11GND
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja a vállalaton belüli stratégiai és operatív marketingdöntések kialakításához és megvalósításához szükséges módszerek és készségek
elsajátíttatása. A félév során az egyéb tárgyakban tanultak szintetizálására, az elméleti tudás stratégiai tervezési döntésekbe való integrálására
törekszünk. Különös figyelmet fordítunk a marketing elméletben és- gyakorlatban bekövetkezett változásokra, az újabb marketingfelfogásokra és
módszerekre, egyebek között a kapcsolatépítés, a modern marketing eszközrendszerének megismerése a menedzsment komplex döntési környezetében.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1 Zh
1 vállalat marketing tervének összeállítása és prezentációja két részletben
A félév aláírásának feltétele:
- az órákon való részvétel, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.
- egyéni és csoportos munka keretében a házi dolgozatok és a kiselőadások teljesítése.
- a gyakorlati feladatok (házi dolgozatok) prezentációjának megtartása és a dolgozatok írásbeli formájának kijelölt határidőre történő
teljesítése
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Előadás: Marketing alapok, új felfogások, holisztikus marketingkoncepció
Szeminárium: Feladatok kijelölése
2. Előadás: A stratégiai marketingmenedzsment feladatai, marketingtervezési alapok
3. Előadás: Helyzetelemzés, módszertanok áttekintése, elmélyítése
Szeminárium: Esettanulmány, környezetelemzés SWOT, vállalati diagnosztika
4. Előadás: Portfolióelemzés lehetőségek, kritikák
5. Előadás: Versenyhelyzet elemzés, versenykörnyezet elemi, módszertanok
Szeminárium: Esettanulmány, Porter öt erő modell alkalmazása
6. Előadás: Szegmentáció (LDA, klaszterezés és döntési fák), célpiaci marketing, pozicionálás
7. Előadás: Vállalati szintű stratégiák: piaci cél típusú, földrajzi alapú stb.
Szeminárium: hallgatói prezentációk
8. Zárthelyi dolgozat
9. Előadás: Termékvonalak és márkák menedzselése: márkaérték és érték modellek
Szeminárium: hallgatói prezentációk
10. Előadás: Kapcsolati marketing alapok
11. Előadás: Árképzési stratégiák és programok, árdifferenciálás, nem lineáris árképzés
Szeminárium: hallgatói prezentációk
12. Előadás: Értékesítési csatornák és az eladások menedzselése
13. Előadás: Szervezetfelépítési elvek és a marketingfunkció megvalósulása a vállalatoknál. Jogi környezet és etikai kérdések a marketingmenedzsmentben
Szeminárium: hallgatói prezentációk
14. Zárthelyi pótlása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:

A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsgajegy 3 komponensből áll össze:
Évközi aktivitás gyakorlaton: 10%
Projektmunka: 40%
Vizsgajegy: 50%
 
Kötelező irodalom: Kotler, Philip – Keller, Kevin Lane (2012) Marketingmenedzsment, Akadémiai Kiadó, Budapest
Ajánlott irodalom: Kiss Mariann (2014) Marketing alapjai, Akadémiai Kiadó, Budapest
Józsa lászló (2014): Marketingstratégia, Akadémiai Kiadó, Budapest
Keszey Tamara – Gyulavári Tamás (2016): Marketingtervezés Akadémiai Kiadó, Budapest
Cohen, William (2009): Marketingtervezés Akadémiai Kiadó, Budapest