Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Molnár Máté Oktatók: Dr. Molnár Máté;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tárgy célja a modern világgazdasági rendszer kialakulásának, a nemzetközi gazdaság fejlõdési tendenciáinak bemutatása. Foglalkozik a tõkés világgazdaság centrum-periféria viszonyainak változásával, s felvázolja a jelenkori világgazdaság erõviszonyait és a kialakulásához vezetõ utat.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadások látogatása kötelezõ (hiányzás nem lehetséges!). A vizsgajegy kialakításának módja: két esszékérdésre kell válaszolni a megadott tematikából.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A preindusztriális gazdaság jellemzõi
2. A világgazdaság kezdetei a XVI. században. Az ipari forradalom Angliában
3. Az iparosodás kiterjedése: Németország, Franciaország, Japán
4. Az 1929-1933 közötti világgazdasági válság
5. Az állami beavatkozás és a „jóléti állam kérdése a XX-XXI. század fordulóján
 
Kötelező irodalom: az órákon elõadott tananyag ismerete
Ajánlott irodalom: Diederiks et alii: Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet. Bp. 1995, Osiris. 193-133.
Wallerstein, Immanuel: A modern világgazdasági rendszer kialakulása. Bp., 1983, Gondolat
Cameron, Rondo: A világgazdaság rövid története a kõkorszaktól napjainkig. Bp., 1994, Maecenas
Mokyr, Joel: A gazdaság gépezete. Budapest, 2004, Nemzeti Tankönyvkiadó