Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A piackutatás alapmódszereinek elsajátítása és alkalmazása marketing területen.
A marketingdöntésekhez szükséges információk megismerése.
Az információk gyűjtéséhez, feldolgozásához és elemzéséhez szükséges módszerek elsajátítása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 zárthelyi dolgozat
3 házi dolgozat és prezentációja
Az órákon a részvétel kötelező, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.
Csoportos munka keretében történik a házi dolgozatok és a kiselőadások teljesítése.
A gyakorlati feladatok (házi dolgozatok) prezentációjának megtartása és a dolgozatok írásbeli formájának kijelölt határidőre történő teljesítése a
félév aláírásának feltétele.
A prezentáción, ha a csoport valamely tagja igazoltan hiányzik, akkor a többi társnak kell az ő részét is prezentálnia.
A házi dolgozat formai követelménye megegyezik a szakdolgozati formátummal.
A házi dolgozatokat javítani, pótolni nem lehet.

1. házi dolgozat: az első szemináriumon kiosztott termék/ márka/szolgáltatás / piacának elemzése szekunder adatok alapján, kötelező forrásmunka
feltüntetése és konklúziók megfogalmazása (6-8 oldal). Főbb szempontok: keresleti, kínálati trendek, fogyasztói preferenciák és azok változása,
nemzetközi kitekintés.
2. házi dolgozat: az első szemináriumon kiosztott termék/ márka/szolgáltatás / piacának elemzése kvalitatív eszközzel (a szaktanárra
leegyeztetett módszer és segédeszköz segítségével), a kutatás eredményeinek prezentációja, konklúziók levonásával (6-8 oldal)
3. 3. házi dolgozat: az első szemináriumon kiosztott termék/ márka/szolgáltatás / piacának átfogó elemzése kvantitatív eszközzel (a szaktanárra
leegyeztetett módszer és segédeszköz segítségével), a kutatás eredményeinek prezentációja, konklúziók levonásával (6-8 oldal)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EA: Bevezetés a piackutatásba, primer és szekunder kutatás 02.11.
2. GY: Félévközi feladatok ismertetése Kvalitatív módszerek 02.19.
3. EA: Primer és szekunder kutatás, ismérvei, módszerei 02.25.
4. GY: Első házi dolgozat leadási határideje, prezentációja (7 perc/csoport) 03.05.
5. EA: Kvalitatív technikák 03.11.
6. GY: Második feladat elkészítése önálló munka keretében: kvalitatív kutatás lebonyolítása, kiértékelése, prezentáció elkészítése 03.19.
7. EA: 1. ZH 03.25.
8. GY: Második feladat leadási határideje, prezentációja 04.02.
9. EA: Kvantitatív technikák Kutatási jelentés felépítése, eredmények értelmezése és prezentálása 04.08.
10. GY: Szünet 04.16
11. EA: Szünet 04.22.
12. GY: Harmadik házi dolgozat prezentációja (kvantitatív kutatási eredmények prezentációja 04.30.
13. EA: 2. zh 05.06.
14. GY: Opcionális pótlás 05.14.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Évközi jegy:
2 zh (40%)
3 házi dolgozat prezentációja (20%-20%-20%)
A zh-kat és a házi dolgozatokat javítani nem lehet. A házi dolgozatokat pótolni nem lehet. késve leadott házi dolgozat a félév aláírásának elvesztését jelenti.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
évközi jegy
 
Kötelező irodalom: Gyenge Balázs: Marketingkutatás Gödöllő, 2011
Ajánlott irodalom: Veres-Hoffmann-Kozák (2006): Bevezetés a piackutatásba, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1-213. oldal