Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Majláth Melinda;
 
Előtanulmányi feltételek: GGXKG1MBNE
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvető közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A
makroökonómiai jelenségek, kapcsolatrendszerek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértését, a gazdasági kérdésekben való
eligazodást segítjük. A tantárgy előkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdasági tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
9. oktatási hét: A félév folyamán 1 db zárthelyi dolgozat megírására kerül sor a 9 héten. A félévi aláírás (vizsgára bocsátás) feltétele a
dolgozat eredményes megírása és a gyakorlatokon, előadásokon való részvétel. Az előadásokon és gyakorlatokon a részvétel kötelező. Maximális
hiányzási lehetőség a megtartott gyakorlatok és előadások külön-külön számított 30%-a. A hiányzások esetén nincs külön igazolt és igazolatlan
hiányzás, a 30%-os hiányzási lehetőség az összes hiányzásra vonatkozik! A jelenlét nyilvántartása az oktató feladata, jelenlétnek a tanóra
kezdetétől az óra végéig való tanórán tartózkodás minősül.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Makroökonómiai alapfogalmak.
2. A makrogazdaság teljesítményének mérése.
3. Fogyasztás és megtakarítás, beruházás.
4. Egyensúlyi jövedelem, IS függvény.
5. Pénzpiac, LM függvény.
6. Árupiaci kereslet levezetése.
7. Munkapiac és a makrokínálati függvény levezetése.
8. Makroegyensúly
9. Zárthelyi dolgozat
10. rektori-dékáni szünet
11. Húsvéti szünet
12. Infláció
Költségvetési politika.
Monetáris politika.
13. Gazdaságpolitika.
14. Aláíráspótló dolgozat
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsga módja: Írásbeli vizsga.
A feladatok megoldásának értékelése pontozással történik. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegűek. A sikeres vizsga érdemjegye a következőképpen alakul:
50 % alatt: elégtelen (1); 50-62,5 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4); 87 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli vizsgára nincs lehetőség, az írásbeli vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy.
A pótlás módja:14. héten illetve ismétlő javítóvizsga (aláíráspótló) díj befizetése ellenében a vizsgaidőszak első 10 munkanapján, egyetlen alkalommal. A pótlás is írásbeli.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja: Írásbeli vizsga az egész féléves anyagból
 
Kötelező irodalom: Horváth I. – Makroökonómia mérnököknek elektronikus jegyzet, 2015.ÓE-KGK 4044
Véghné dr. Vörös Mária-Derecskei Anita-Horváth István: Makroökonómia példatár 2007
Ajánlott irodalom: Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan, AKADÉMIA, 2012,