Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A piackutatás alap módszereinek elsajátítása és alkalmazása marketing területen.
A marketingdöntésekhez szükséges információk megismerése.
Az információk gyűjtéséhez, feldolgozásához és elemzéséhez szükséges módszerek elsajátítása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1 zárthelyi dolgozat
1 házi dolgozat és prezentációja
Csoportos munka keretében történik a házi dolgozatok és a kiselőadások teljesítése.
A gyakorlati feladatok (házi dolgozatok) prezentációjának megtartása és a dolgozatok írásbeli formájának kijelölt határidőre történő teljesítése
a félév aláírásának feltétele.
A prezentáción, ha a csoport valamely tagja igazoltan hiányzik, akkor a többi társnak kell az ő részét is prezentálnia.
A házi dolgozat formai követelménye megegyezik a szakdolgozati formátummal.
A házi dolgozatokat javítani, pótolni nem lehet.

1. házi dolgozat: az első szemináriumon kiosztott termék/ márka/szolgáltatás / piacának elemzése szekunder és szabadon választott primer
(kvalitatív és vagy kvantitatív) módszer alapján
kötelező a forrásmunka feltüntetése és a kutatási segédeszköz(ök) csatolása
Főbb szempontok a szekunder adatelemzés kapcsán: keresleti, kínálati trendek, fogyasztói preferenciák és azok változása, nemzetközi kitekintés.
primer kutatás esetén: kutatás célja, hipotézisek, eredmények, konklúziók
összesen 8-10 oldal
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1-4 konzultáció: Bevezetés a piackutatásba, primer és szekunder kutatás, Primer és szekunder kutatás, ismérvei, módszerei
Kvalitatív technikák, interjúvázlat készítése a gyakorlatban
2. 5-8 konzultáció: Kutatási jelentés felépítése, kutatási eredmények prezentációja
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Évközi jegy:
zh (50%)
házi dolgozat prezentációja (50%)
A zh-kat és a házi dolgozatokat javítani nem lehet. A házi dolgozatokat pótolni nem lehet. késve leadott házi dolgozat a félév aláírásának
elvesztését jelenti.
 
Kötelező irodalom: Gyenge Balázs: Marketingkutatás Gödöllő, 2011
Ajánlott irodalom: Veres-Hoffmann-Kozák (2006): Bevezetés a piackutatásba, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1-213. oldal