Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 4 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, megismertetni a pénzügyi világ alapfogalmaival, így a megfelelő pénzügyi szemlélet, és alapinformáció bázis kialakítása. További
célja a tárgynak, hogy bevezesse a hallgatókat a pénzügyi alapszámításokkal, melyek nemcsak a tanulmányok során, hanem a mindennapi életben is
fontosak.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- A kurzus E-learning formában zajlik.
- Az egyes témák végi tesztek kitöltése kötelező!
- A záróteszt megírása kötelező!
- Zárthelyi dolgozat megírása minimum 50%-ra előre megbeszélt időpontban
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A pénz időértéke.
A pénz kialakulása.
Bankrendszerek.
Monetáris politika.
Bankügyletek.
2. Értékpapírok.
Pénzügyi piacok.
Fizetési forgalom.
Fiskális politika.
Nemzetközi pénzügyi alapok.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A zárthelyi dolgozatok és a vizsga értékelése:
- 0 – 50 %: elégtelen (1);
- 51-62 %: elégséges (2);
- 63 – 74 %: közepes (3);
- 75 – 86 %: jó (4);
- 87 - 100 %: jeles (5).
 
Kötelező irodalom: - Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Pénzügyek alapjai, Digitális tananyag (KMOC)
- Pappné dr. Nagy Valéria: Pénzügyek alapjai, alapozó elmélet, Elektronikus jegyzet, Óbudai Egyetem,
- Pappné dr. Nagy Valéria: Bevezetés a pénzügyi matematika alapjaiba, Elektronikus jegyzet, Óbudai Egyetem
Ajánlott irodalom: - Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor (INVENT Kiadó, Budapest 2003)
- Sándorné Új Éva: Pénzügyek mindenkinek (Variant-Media Kiadó, Budapest 2001)
- Pénzügyi ismeretek III. Példatár (PSZF, Budapest 1999)
- Fazakas – Gáspár – Soós – Sulyok – Pap: Pénzügyi számtan (Perfekt, Budapest, 1999)