Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTVP11MTD
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, megismertetni a hallgatókat a beruházások finanszírozási lehetőségeivel a magánforrásoktól kezdve az uniós forrásokig. A tantárgy
három oldalról közelíti meg a lehetséges finanszírozási módokat. Saját erőből történő finanszírozási források témakörében megismerkednek a
hallgatók a hatékony pénzügyi tervezés technikáival, a tervezést segítő elemzési módszerekkel, és a kötvénykibocsátás szabályaival. A banki,
pénzügyi piaci források, garanciák témakör a leginkább ismert, és a legelterjedtebb tőkeszerzési formával foglalkozik, megismertetve a tantárgy
hallgatóival a hitelezési folyamat szakaszait és buktatóit, a hitelkérelem összeállításának és elbírálásának menetét, valamint a kölcsönforrások
bemutatása után ismerteti a bankgarancia fogalmát, igénylésének mentetét. Az állami és EU-s források témakörben megismerkedhetnek a hallgatók az
állami támogatások formáival, a támogatott hitelkonstrukciókkal, az állam által nyújtott garanciákkal, valamint az Európai Uniótól származó
forrásokkal, finanszírozási lehetőségekkel.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Egy zárthelyi dolgozat megírása a szorgalmi időszak előre egyeztetett időpontjában!
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A projektek fogalma, a projektfinanszírozás fogalma. A sikeres projektfinanszírozás tényezői.
2. Projektek kialakítása és menedzselése. A projekttársaság.
3. A projektek pénzügyi tervezésének alapjai, a pénzügyi terv kidolgozása. Pénzügyi modellezés.
4. A projektfinanszírozás csatornái Hitel- és kötvénypiaci alapfogalmak, a két forma hazai sajátosságai.
5. A hitelminősítők szerepe a projektfinanszírozásban.
6. Projektszerződések – fő- és kiegészítő szerződések
7. Finanszírozási kockázatok. Projektkockázatok becslése.
8. Garanciaintézmények szerepe és az állami szerepvállalás a projektek finanszírozásában.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli vizsga a tantárgy tananyagából. A vizsga értékelése:
 0 – 50 %: elégtelen (1);
 51-62 %: elégséges (2);
 63 – 74 %: közepes (3);
 75 – 86 %: jó (4);
 87 - 100 %: jeles (5).
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A félévzárás módja írásbeli vizsga a tantárgy tananyagából.
 
Kötelező irodalom: - Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Projektfinanszírozás, egyetemi jegyzet, ÓE-KGK (elektronikus tananyag)
Ajánlott irodalom:  E.R. Yescombe: A projektfinanszírozás alapjai, PANEM, 2008
 Peter K. Newitt – Frank Fabozzi: Projeiktfinanszírozás, Co-Nex Könyvkiadó Kft, 1997.Hitelügyletek – A bankárképző felsőfokú bankszakmai
kurzusának távoktatási anyaga, Nemzetközi Bankárképző Központ, 1995.
 Sóvágó Lajos: Hitelbírálat, UNIÓ KIADÓ, 2001.
 Baka Istvánné – Bánfi Tamás – Sulyok-Pap Márta: Pénzügytan II. SALDO, 1994.