Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók megismerjék az integrált marketingkommunikáció tervezésének folyamatát, a reklámpiac szereplőit, a reklámkampány tervezésének
részleteit, a kreatív és média-tervezés részleteit. A tantárgy az elméleti ismeretek átadásán túl esettanulmányok felhasználásával, önálló –
csoportmunka keretében végzett – hallgatói feladatok gyakorlati megoldásával segíti a megszerzett ismeretek gyakorlati szemléletű adaptációját, a
kreatív gondolkodás, a kommunikációs, döntéshozatali készség fejlesztését. A hallgatók így képessé válnak a marketingkommunikációs feladatok komplex
tervezésére, szervezésére, elemzésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félév során egy feladatot kell megoldaniuk a hallgatóknak csoport munkában.

A házi feladatok formai követelménye:
Times New Roman betûtípus, 13-as betûnagyság, szimpla sortáv, sorkizárt szerkesztés.
A dolgozat legeleje a fedõlap. Ezen szerepelni kell:
- középen: téma megnevezése
- jobb alsó sarok: készítõ(k) neve; Neptun kódja, a szak pontos megnevezése, beadás dátuma.
A dolgozatokat és a ppt-ket emlékeztetõ dia formájában (1 oldalra 6-8 dia) kinyomtatva a leadási határidõ napján, az óra helyén és idejében,
kizárólag a gyakorlatvezetõnek lehet leadni.
A prezentációt meg kell tartania minden csoportnak, ha nincs minden tag jelen, akkor is az egész elõadást meg kell tartani a jelen lévõknek.
Ellenkezõ esetben a házi dolgozatra adható pontokat elveszítik.

Egy szabadon választott termék / szolgáltatás bevezetésének reklámkampány tervét kell elkészíteni: célok, célcsoport, üzenet, média-maix,
költségterv tematikában és pp-t prezentáció formájában előadni az utolsó óra alkalmával .
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EA: A félévi feladatok ismertetése Marketing kommunikáció alapjai, kapcsolata marketinggel, kommunikációs trendek, célok, célcsoport a marketing kommunikációban 02.23.
2. EA: kreatív tervezés és a média tervezés alapjai a reklámkampányban 03.30.
3. EA: hallgatói prezentációk, zh 05.04.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga, melyet a hallgatók évközben teljesítenek:
1 zh (50%)
1 házi dolgozat prezentációja (50%))
 
Kötelező irodalom: előadások anyaga
Kiss Marian: Marketing alapjai
Philip Kotler – Kevin Lane Keller: Marketing menedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012
Ajánlott irodalom: • Józsa László – Piskóti István – Rekettye Gábor – Veres Zoltán: Döntésorientált marketing. KJK-KERSZÖV, Budapest, 2005
• Jäckel Katalin-Nagy Orsolya: Üzleti terv készítése 2010. Perfekt Kiadó Budapest
Marketing& Menedzsment folyóirat tanulmányai