Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla Oktatók: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVA11TTD
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 4 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A jog és az állam fogalmának megismerése, a magyar jogrendszerről használható ismeretek megszerzése, mely alkalmassá teszi a hallgatókat arra, hogy
jogalkalmazó állampolgárként jogi ügyleteikben, szerződéses jogviszonyaikban, valamint a gazdasági életben alapvető jogi ismeretekkel
rendelkezzenek, illetve átlássák a Magyar Köztársaság jogalkotási, jogalkalmazási rendszerét, megismerjék az Alaptörvényt és a kiemelt fontosságú,
alapvető jogviszonyokat szabályozó normákat.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az előadásokon a részvétel kötelező.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A jog kialakulása, jogi norma, a jogi norma szerkezeti elemei, jog, jogszabály. Az állam kialakulása. Alapvetés, preambulum. Szabadság és felelősség c. rész. Jogágak. Jog és hatalom. Hatalommegosztás. Alternatív vitarendezési módszerek.
3.


 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli vizsga
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla (2017): Államigazgatási és jogi ismeretek –egyetemi jegyzet
Magyarország Alaptörvénye
MOODLE rendszerben feltöltött tananyagok