Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Esti Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: dr. Lehotai Lilla Rita;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG0SAED
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Ember és kommunikáció általános összefüggésrendszerének bemutatása. A kommunikáció eleminek és technikáinak megismertetése. A gazdaság és az
emberi kommunikáció egymásrautaltságának megértetése. A gazdaságban és a vállalatok profitorientált működésében, valamint az érdekérvényesítésben
szerepet játszó kommunikációs helyzetek értelmezésének és kezelésének elsajátítása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Ember és kommunikáció. A kommunikáció szükséglete és szükségessége. Az emberi kommunikáció sajátossága, a kognitív és az érzelmi összetevők megjelenítése. A kommunikáció változékonysága. Az emberi észlelés és az attitűd szerepe a kommunikációban.
A kommunikáció fogalma. A kommunikáció elemei. Az üzenet, a küldő és befogadó szerepe. Kódolás – dekódolás, az aktívhallgatás és a visszacsatolás folyamata. A hatékony kommunikáció. A kontextus jelentősége. A kommunikáció akadályai, kommunikációs zajok.
2. A kommunikáció eszközei. Verbális kommunikáció, metanyelv, paranyelv. Non verbális kommunikáció eredete és sajátossága. A non verbális kommunikáció eszközei. Verbális és non verbális kommunikáció kapcsolata. Személyes tér és távolság jelentősége és szerepe. A hitelesség.
Az önismeret és az emberismeret szerepe a kommunikáció folyamatában. „Johari” ablak, személyiségtípusok. Kommunikációs önismeret. Benyomáskeltés, szimpátia, empátia. A bizalom. Simogatás egyenértékek.
3. Emberi játszmák. A játszmák jellemzője és programozottsága. Kiegészítő és keresztezett tranzakciók. A játszmák jelentősége. Játszmák a munkahelyeken.
Kultúra és kommunikáció összefüggése. A kultúra fogalma, a kultúrák elkülöníthetőségének alapjai. Kultúraközi kommunikáció. Multikultúra. Előítélet, sztereotípia és tolerancia.
4. Kommunikáció gazdasági környezetben. Kommunikáció és gazdasági hatékonyság összefüggése. Piaci meghatározottság és a rugalmasság szerepe a vállalatok működésében. Információ-információfeldolgozás- emberi erőforrás összefüggése. A vállalat rendszeralapú működése. A technikai és szociális alrendszerek szerepe és együttes hatásuk. Az alrendszerek eltérő kommunikációs igénye.
A vállalat külső és belső kommunikációs rendszere. Marketingkommunikáció és PR. Formális és informális belső kommunikációs hálózatok. Kölcsönös függőségek, együttműködés és verseny kommunikációs technikái. Az érdekérvényesítések folyamata és a közvetlen emberi kommunikáció.
5. A szervezeti kultúra. Protokoll. Kommunikációs helyzetek és formák a munkahelyeken. Párbeszéd és vita. A meggyőzés. Motiváció és manipuláció.
A konfliktus, konfliktuskezelési technikák. A konfliktus fogalma, kialakulásának oka. Egyének közötti konfliktusok. Konfliktusok szervezeti szinten. A konfliktuskezelés módjai és kommunikációs technikái.
6. A tárgyalás szerepe és jelentősége. A tárgyalás eredményességét befolyásoló objektív és szubjektív tényezők. Felkészülés a tárgyalásra. A tárgyalás időpontja és helyszíne. A tárgyalás légköre és a tárgyalás szakaszai. Tárgyalási stratégiák és technikák.
Előadások és prezentációk. A siker záloga az előadó felkészültsége. A felkészülés szempontjai. A tényleges előadás megtartásának kommunikációs technikái. Munkahelyi értekezletek. Az értekezletek típusai és kommunikációs technikái.
7. Karrier, érvényesülés a munkahelyeken. Önmenedzselés. Az érvényesülés szabályai. Önmenedzselés
Összefoglalás, helyzetelemzés
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli feladatlap kitöltése
 
Kötelező irodalom: Ferenczi Éva: Üzleti kommunikáció. BMF KGK 4003,